Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“ / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катя Георгиева Кирилова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Промененият модел на съвременното детско книгоиздаване в България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Детско книгоиздаване), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Алберт Бенбасат

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Веселина Вълканова

доц. д-р Антоанета Тотоманова

Становища:

проф. д-р Алберт Бенбасат

доц. д-р Живка Радева

доц. д-р Таня Стоянова