Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

   

Кандидатстване: октомври 2020 (датите ще бъдат съобщени допълнително)

Повече информация

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2020/2021 г.

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ
ОНС
„Доктор“
Редовно обучение
(бр.)
1 Антропология на медиите 2
Медийна музика
Медийни и комуникационни изследвания
2 Визуална комуникация 4
Визуална комуникация
Медиен дизайн и комуникация
Пресфотография
Невербална комуникация
3 Електронни медии 3
Електронни медии
Радио и телевизия
Радиоформати
4 Интегрирани маркетингови комуникации 2
Маркетингова семиотика
Интегрирани маркетингови комуникации
5 Интеркултурна комуникация 2
Народопсихология
Мултикултурализъм и медии
6 История на българската журналистика 2
7 Култура и медии 3
  Култура и медии
Масова култура
Интернет култура
8 Медиен език и стил 2
Медиен език и стил
Редактиране
9 Медиен мениджмънт и комуникация 2
Медиен мениджмънт
Бизнес комуникация
10 Международна журналистика 3
  Международна журналистика
Балканите в медиите
Медиите в Европа
11 Онлайн журналистика и комуникация 2
Онлайн журналистика
Компютърно опосредствана комуникация
12 Пресжурналистика 3
Пресжурналистика
Рефлексивна журналистика (жанрови модели)
Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика)
13 Спортна журналистика 1
14 Теория и история на рекламата 2
  Теория на рекламата
История на рекламата
15 Теория на журналистиката и медиите 2
Теория на журналистиката и медиите
Социални конфликти, институции, журналистика
16 Теория на четенето 1
17 Типология и комуникация на книгата 3
  Типология и комуникация на книгата
Научно публикуване
Медиология на книгата
18 Убеждаваща комуникация 3
  Убеждаваща комуникация
Управление на репутационни кризи
Имидж в стратегическите комуникации
19 Управление на медийно съдържание в аудиовизуалните платформи 3
  Аудиовизуална продукция
Ефективни комуникации в аудиовизуалните платформи
Комуникации (маркетинг на медийно съдържание)