Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Медии и комуникации / Обучение

   

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, който се изготвя от докторанта и научния му ръководител и след обсъждане в катедрата се утвърждава от Факултетния съвет.

Обучението на докторантите по „Медии и комуникации” има за задача да осигурява задълбочени теоретични знания по специалността и способности за самостоятелни научни изследвания . Курсовете и семинарите, които се предлагат на докторантите от докторската програма „Медии и комуникации“, са насочени към тяхната подготовка в духа на всички най-нови постижения на научната специалност.

Курсове и семинари, които се предлагат в докторската програма „Медии и комуникации”
– ОНС “доктор”

ФЖМК възлага и педагогическа работа на своите докторанти – след втората година на обучение в хорариум до 120 часа годишно.

Съществена част от обучението на докторантите е тяхната атестация. Веднъж годишно Факултетният съвет по доклади на катедрите (при изтичане на пълна година от докторантурата) обсъждат изпълнението на индивидуалните планове на докторантите и състоянието на докторантурата.

Индивидуален учебен план

Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научния му ръководител и след обсъждането му в катедрата се утвърждава от Факултетния съвет.

Индивидуалните учебни планове на докторантите от докторската програма „Медии и комуникации“ определят:

  • темата на дисертационния труд;
  • изпитите и сроковете за полагането им;
  • посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, конференции и други публични научни изяви;
  • етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд.

Индивидуалните учебни планове се оформят на задължителната за Софийския университет бланка. Документацията се състои от:

  • Приложение № 1 – Учебен план;
  • Приложение № 2 – Индивидуален план и общ работен план за пълния курс на обучение.

Индивидуалният учебен план се утвърждава до 3 месеца от датата на зачисляване в докторантура. Те се приемат от Факултетния съвет на ФЖМК, като за това има писмено решение - протокол №...от.../дата/.

Индивидуалните учебни планове се придружават от квалификационна характеристика (анотация). Анотацията се изготвя от самия вносител, който най-добре може да изложи същността на докторската програма.

Аналогично на общия работен план за всеки докторант се изготвя работен план за всяка година от подготовката, приет на заседание на научното звено от......, протокол №......

Изготвянето на учебния план за организиран учебен процес във ФЖМК се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа на докторанта.

Необходима предпоставка за успешното получаване на образователната и научна степента "доктор" е успешното полагане на изпитите, предвидени в учебния план на всеки докторант.

Дисертационните трудове се насочват към публична защита след внимателно и задълбочено обсъждане на Катедрен съвет на базата на две писмени рецензии от хабилитирани преподаватели, работещи в същото научно направление.