Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Медии и комуникации / Квалификационна характеристика

   

ФЖМК приема докторанти по „Медии и комуникации”, покриващи научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. Докторантските позиции се обявяват по група специалности и конкретна научна специалност за журналистиката и медиите (понякога допълнително конкретизирани в определена насока – Прескомуникация и медиатекст, Графичен дизайн, Електронни медии, и др). В това отношение програмата „Медии и комуникации” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и вече тридесетгодишния опит на неговия Факултет по журналистика и масова комуникация, доскоро единственото и най-реномираното учебно заведение, подготвящо водещите научни научно-преподавателски кадри – доктори, доценти и професори по масмедии и обществена комуникация.

„Медии и комуникации” е интегрална научна докторска проглама в направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Докторската програма „Медии и комуникации” насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Високото качество на обучението се поддържа от дължи на мултидисциплинарно обучение периметър от специализирани обучаващи звена в рамките на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и на други факултети от СУ, който съсредоточава усилията на висококвалифицирана научна общност.

 

Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите, условията на развитие на сектора и нараства и дипломирането в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера, насочена към създаване на способности за научен анализ на начините, по които медиите отразяват и влияят върху света, и на комуникационните субекти и явления от различни гледни точки – включително технологични, икономически, морални, политически и исторически.

 

Докторантското обучение по „Медии и комуникации” е съгласувано с научно направление 5.8 Медии и комуникации (5.8 Media and communications) на Международната класификация на областите на науката и технологиите (FOS 2007). Това позволява синхронизирането на докторската програма със световните стандарти и съобразяването ѝ както с Националната квалификационна рамка за ОНС „доктор”, така и с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и нейните актуализации.
Виж пълната
Квалификационна характеристика на докторска програма „Медии и комуникации”