Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Медии и комуникации / Апробация на дисертационен труд

   

Вътрешната (предварителна) защита е съществен етап от подготовката на докторантите по „Журналистика”. Т. нар. „апробация” на дисертационните трудове пред разширения състав на Катедрения съвет и с участието на учени от други звена и факултети на Софийския университет има за цел:

 

 •  

  Да установи качествата на дисертационния труд, неговата степен на готовност за публична защита.

   

 •  

  Да даде компетентни съвети и помощ на докторанта от висококвалифицирани хабилитирани лица, работещи в същото или в близки научни направления.

   

 •  

  Да даде ясна и конкретна преценка за приносите в дисертационните трудове.

   

 •  

  Да провери цялостната подготовка на докторанта, да предложи рецензенти и да насочи дисертационния труд за публична защита.