Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Научноизследователска дейност / Международни проекти и програми

   

Спечелени научни проекти през 2021 г.

През 2021 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация подава документи за участие в различни научни проекти. Към края на септември 2021 г. одобрените проектни предложения са следните:

ПРОЕКТ

„Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”

Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот ” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Общ бюджет на проекта: 4 175 484. 34 лева

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, финансирана от Европейски социален фонд

Продължителност: 30 месеца

Очаквана начална дата: месец юли 2021 г.

Статус на проекта: Подписване на договор за финансиране

Университети партньори от Република България:

 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“;
 • Технически университет – Габрово

Университети партньори от чужбина:

 • Университет „Адам Мицкевич“, гр. Познан, Полша;
 • Университет „Аристотел“, гр. Солун, Гърция;
 • Университет в гр. Питещ, Румъния.

Основна цел на проекта: Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез въвеждане на иновативно обучение в хуманитарни и социални науки, базирано на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението, чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието. Специфични цели на проекта са:

 • Насърчаване на иновативен образователен процес в хуманитарни и социални науки чрез мобилност на преподаватели и студенти за прилагане на иновативно образование;
 • Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които ще допринесат за подобряване на достъпа до висше образование в посочените специалности, особено на потенциални учащи, за които физическото присъствие на лекции е трудно или невъзможно
 • Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии
 • Интегрираният характер на дейностите ще доведе до оптимално използване на ресурсите на партньорите чрез споделяне на преподаватели за съвместните учебни програми, използване на съвместни дигитални ресурси и електронни библиотеки, както и достъп до модернизирана материалната база за иновативно обучение. В резултат на изпълнението на проекта, партньорите ще подобрят нивото на дигитализация и цифровизация в преподаването, което ще допринесе до въвеждане на гъвкави методи за дистанционно и смесено обучение и ще подобрят възможностите за учене през целия живот.

Проектът предвижда разработване и въвеждане на 6 иновативни интердисциплинарни съвместни учебни програми, базирани на компетентностен модел, които ще доведат до модернизация на учебния процес в приоритетни професионални направления (ПН) 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.4 „Социални дейности“ и 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в участващите университети - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", СУ "Св. Кл. Охридски", Югозападен университет "Н. Рилски" и Техническия университет – Габрово. В проекта е заложено въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес за обучение в хуманитарни и социални науки; професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии; развитие на иновативния потенциал на ВТУ чрез интернационализация и участие в мрежи. В рамките на проекта ще се въведат 6 програми с дигитално образователно съдържание (общо 77 учебни дисциплини), както и 1 съвместна учебна програма за обучение на чужд език с асоциираните партньори - Солунски университет "Аристотел" (Гърция), университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан (Полша) и Университет- гр. Питещ (Румъния), което ще допринесе за високото им качество и международна валидност.

По проекта са заложени осем дейности, които са следните:

 1. Дейност 1. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебна програма „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“ в ОКС „Магистър“ - 2 и 4 семестъра, в професионално направление 2.1. Филология. В тази дейност участват ВТУ, СУ, ЮЗУ;
 2. Дейност 2. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебни програми в ОКС „Магистър“ в професионално направление 2.2. История и археология – „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“ и „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в късната античност и средновековието“. За разработване на дисциплините, включени в двете нови съвместни програми, се планира ангажиране на 20 преподаватели - 10 от академичния състав на ВТУ и 10 от академичния състав на СУ.

Дейност 3. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Дигитални комуникации и медии“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Дейността се изпълнява от двата партньори - ВТУ и СУ. Програмата предвижда въвеждането на иновативни форми на преподаване и обучение едновременно в двата университета партньори в ПН 3.5., използването на споделени учебни ресурси в условията на мрежова среда и отворен достъп, облачни технологии, виртуални аудитории и др. при задочна форма на обучение с продължителност два семестъра.

В структурно отношение, образователната програма предвижда включването на 7 задължителни дисциплини. Задължителните дисциплини се допълват от 4 избираеми факултативни дисциплини, които разширяват знанията и уменията на студентите в областта на: Медийни език и стил, Убеждаващата комуникация, Комуникационните техники и умения, Социологията на комуникацията.

Ще бъдат разработени общо 11 дисциплини – 3 преподаватели от екипа на ВТУ и 8 преподаватели от екипа на СУ.

 1. Дейност 4. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Социални иновации и социални политики“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.4. Социални дейности.
 2. Дейност 5. Разработване, въвеждане и внедряване на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение. Осигуряване на софтуер и ИКТ оборудване.Дейност 6. Създаване на условия за професионално развитие на преподавателите.

Квалификация за повишаване на дигиталните уменията - обучения на преподаватели от участващите ВУ- партньори, както следва:

1.1. Базисни обучения за преподаватели по ИКТ базирани дигиталния образователни технологии 80 часа (ниво 1) – общо 260 участници; ВТУ – 100 , СУ - 110, ЮЗУ – 40, ТУГ – 10

1.2. Обучение на преподаватели за дигитални умения (ниво 2) - 80 академични часа – включва модули: „ИКТ базирани иновативни образователни технологии“ и „Създаване и управление на дигитални ресурси“ - общо 250 участници, от които ВТУ – 100 обучени, СУ - 100, ЮЗУ – 40, ТУГ – 10.

2. Обучения за подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите (160 ч.).

Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“, включват :

- Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ за представители на ВТУ, СУ и ЮЗУ в университети „Аристотел“ и „Адам Мицкевич“ – Полша;

- Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ за представители на ВТУ и СУ в университет „Аристотел“ и университет в Питещ (Румъния)

- Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ за представители на ВТУ и СУ в университет „Аристотел“ и „Адам Мицкевич“ – Полша;

- Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 3.4. „Социални дейности“ за представители на ВТУ и ТУ в университет Питещ (Румъния).

 1. Дейност 7. Кариерно ориентиране на студенти.
 2. Дейност 8. Създаване на условия за входяща и изходяща мобилност на студенти и преподаватели

 

През лятото на 2021 г. ФЖМК подава документи за кандидатстване по четири конкурса, финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН. Към септември 2021 г. документите по три от конкурсите предстоят да бъдат разгледани и се очакват становищата на Фонда. Едно проектно предложение е одобрено и вече е подписан договорът за финансирането му.

 

Одобрен е проектът за международен научен форум на тема „Практически аспекти на медийната грамотност“, който е част от конкурсната сесия на Фонд Научни изследвания при МОН за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България. Номер на договора: КП-06-МНФ/ 16 от 24.08.2021 г.

ПРОЕКТ

За международен научен форум на тема „Практически аспекти на медийната грамотност“

Конкурсна сесия на Фонд Научни изследвания при МОН за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Статут на проекта: спечелен, подписан договор

Договор КП-06-МНФ/ 16 от 24.08.2021 г.

Резюме на проекта

Вследствие на „пренасищането с информация“, което Х. Саймън забелязва като тенденция още в края на 70-те години, медийната грамотност има нарастващо значение в съвременния свят. Невъзможността за работа с информация и обработка на получени данни дори от новинарските емисии води до загуба на човешки животи по време на пандемията от COVID-19 в България и по света. Липсата на рационален анализ на политическите съобщения доведе до любопитни феномени в международен план като Брекзит и избирането на Тръмп за президент на САЩ. Това са само малка част от множеството сигнали, че обществото ни трябва да положи целенасочени усилия за справяне с дефицитите по отношение на медийна грамотност сред масовата аудитория. Форумът „Практически аспекти на медийната грамотност“ си поставя за цел да бъде платформа за среща на теорията и практиката свързани с този проблем в България. Организатор на събитието ще бъде Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - най-старото и престижно висше училище в Република България.

СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара и Факултета по журналистика и масова комуникация

На 22 юни 2021 г. Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара (ГБИТК) и Факултетът по журналистика и масова комуникация подписаха допълнително споразумение за партньорство с цел задълбочаване на сътрудничеството и взаимното съдействие съгласно точка III от Договора за сътрудничество между ГБИТК и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 29 септември 2017 г. Съгласно Споразумението ГБИТК осигурява, оповестява и провежда практики на студенти и докторанти във ФЖМК в областта на медиите, издателските дейности, публичната комуникация и комуникационния мениджмънт.

Журналистически семинар Media incubator на ФЖМК и Гьоте институт

Факултетът по журналистика и масова комуникация и Гьоте-институт България съвместно с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират журналистически семинар Media Incubator, участието в който е напълно свободно. Събитието ще се проведе от 2 до 7 октомври 2021 г. в Гьоте-институт България. Във фокуса на вниманието ще бъде анализът на начините, по които малцинствените групи – най-вече ромите – са представени в аудиовизуалните медии. Един от съществените проблеми както в България, така и в Европа, е въпросът за ромското малцинство, мястото и ролята му в обществото и в обществените процеси, а също и въпросът за защитата на правата на човека и основните свободи на ромите. Медиите играят ключова роля в обществения диалог по тези теми.

Семинарът ще се състои от две части – теоретична и практическа. В рамките на теоретичната част пред участниците ще бъдат представени последните открития на Изследователския център за антициганизъм към Катедрата по история на Университета в Хайделберг. Изследванията се основават на проучванията на Радмила Младенова, които обхващат над 120 игрални и 35 документални филма през цялата история на киното.

В практическата част ще бъде поставена задача на участниците сами да създадат късометражни филми и репортажи. Освен това те ще обсъдят в група етиката и инструментите при визуалното представяне на малцинствата.

Обучението има за цел да се обърне внимание на непрекъснатостта на антициганските конструкции и да се покаже нагледно на участниците как дори една обикновена промяна в перспективата, осветлението, настройките на камерата и други елементи всъщност има съществена роля в това как се представят героите в аудиовизуалния свят.

Семинарите ще бъдат съпроводени и от филмова програма.