Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ - 2020 г.

   

КЛАСИРАНЕ

на проектни предложения, участващи в обявения конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти“, съгласно Решение на МС №577 от 17.08.2018 г. и Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ от 07.02.2020 г.

Петчленна комисия в състав: проф. д.н. Андреана Ефтимова, проф. д-р Николай Михайлов, проф. д-р Чавдар Христов, доц. д-р Светозар Кирилов, гл. ас. д-р Петър Айолов, назначена с Решение на ФС, протокол №06/13.02.2020 г., на свое заседание от 09.03.2020 г. разгледа подадените документи в Конкурса за избор на постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, обявен с решение на ФС.

Обявени са четири щатни бройки в категорията „постдокторанти“ за длъжността „признат изследовател R2” на срочен трудов договор на 4-часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (1 април – 30 септември 2020 г.) с основно брутно възнаграждение от 920 лв.

Допуснати до участие в конкурса са всички шестнайсет кандидати, като за обявените места се класират участниците, получили най-висок брой точки.

 

Входящи номера на заявленията Точки от оценяването
Класирани кандидати
Вх.№01 480 т.
Вх.№05 465 т.
Вх.№11 410 т.
Вх.№12 394 т.
Некласирани кандидати
Вх.№13 365 т.
Вх.№03 341 т.
Вх.№14 296 т.
Вх.№07 295 т.
Вх.№15 277 т.
Вх.№06 267 т.
Вх.№09 246 т.
Вх.№02 224 т.
Вх.№08 207 т.
Вх.№10 206 т.
Вх.№16 147 т.
Вх.№04 90 т.

Решението на Комисията е прието на ФС, Протокол 07/13.03.2020 г.

Факултетът по журналистика и масова комуникация обявява конкурс за избор на постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ с продължителност 6 месеца

 1. Категория „постдокторанти“:

1.1.Отговарят на изискванията колеги, които са получили първа научно-образователна степен „доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки не по-рано от 30 септември 2015 г. За дата на придобиване на образователната и научна степен „доктор“ съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, чл. 34, ал. 1, се приема денят, в който дисертационният труд е защитен успешно. Датата се удостоверява с дипломата за ОНС „доктор“. Кандидатът трябва да отговаря на дефиницията за постдокторант през времето, за което ще бъде нает, а не само към момента на кандидатстване, т.е. максималният срок на договора трябва да е за продължителността, за която участникът отговаря на условията.

1.2. За длъжността „признат изследовател R2” се обявяват 4 позиции на срочен трудов договор на 4-часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (1 април – 30 септември 2020 г.) с основно брутно възнаграждение от 920 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „признат изследовател R2“.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец)
 2. Декларация (по образец)
 3. Автобиография (по образец)
 4. Проектно предложение (по образец)
 5. Копие от диплома за получена ОНС „доктор“ в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
 6. Списък с научни публикации (монографии, учебник, учебно пособие, статии, студии и др.)
 7. Списък с цитирания или рецензии в научни издания
 8. Списък с участие в научни проекти
 9. Списък с участие в научни форуми с научен доклад
 10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации и обучителни школи

Критерии за оценка

Документите се подават на хартиен и електронен носител във ФЖМК ст.11, ет.1 и на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.

Срок на кандидатстване до 06.03.2020 г.

Научните отчети на спечелилите проекти се предават до 15 октомври 2020 г. на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.
Образец на научния отчет