Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / Пресжурналистика и книгоиздаване

   

Нов сайт на ФЖМК

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация пусна нов сайт с по-удобен, модерен и достъпен дизайн. След 1 ноември 2021 г. ще намирате на него най-актуалната информация за всички учебни, научноизследователски, културни и други аспекти от живота на факултета. Очакваме вашите отзиви и препоръки за по-нататъшното му усъвършенстване.

Ръководител: проф. д-р Ефрем Ефремов

Приемно време:
четвъртък 14.00 – 16.00
кабинет: 12, ет. І
тел: 981 49 86
karanfilov@uni-sofia.bg

В Катедрата “Пресжурналистика и книгоиздаване” работят 13 щатни преподаватели, от които 6 професори и доценти, а хоноруваният състав включва 34 преподаватели – водещи изследователи, учени и практици от полето на пресата, медиите, издателските дейности.

Катедрата осигурява специализираното обучение по печатни медии, онлайн медии и агенционна журналистика на специалността “Журналистика” и преподаването на спецификата на традиционната и онлайн журналистика за бакалаври и магистри от специалността “Връзки с обществеността”.

Катедрата “Пресжурналистика и книгоиздаване” разработи и утвърди бакалавърската програма по „Книгоиздаване” и вече 20 години води обучението по книгоиздаване във ФЖМК в образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

Обучението на студентите се провежда в Учебната редакция (в която се водят практически занятия по Учебна редакция и по Учебно издателство), Студиото по печат и книгоиздаване, Залата по информационни технологии и нови медии, Фотолабораторията, в учебните зали и комплекси на ФЖМК. Учебна база на студентите са множество учебни медии.

Катедрата администрира магистърските програми „Преса и медии”, „Медиен дизайн”, „Онлайн журналистика и медии” „Спортна журналистика”, „Книгоиздаване през ХХІ век”, „Традиционно и дигитално публикуване”.

В ОНС „доктор” Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” е обучаващо звено на редица научни дисциплини в докторските програми „Журналистика” и „Журналистика и медии”: Визуална комуникация, Компютърноопосредствана комуникация, Масова култура, Медиен дизайн и комуникация, Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика), Медиен език и стил, Невербална комуникация, Онлайн журналистика, Редактиране, Редакционно-издателски процес, Рефлексивна журналистика (жанрови модели), Спортна журналистика, Типология на книгата, Фотожурналистика.