Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / История и теория на журналистиката

   

Нов сайт на ФЖМК

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация пусна нов сайт с по-удобен, модерен и достъпен дизайн. След 1 ноември 2021 г. ще намирате на него най-актуалната информация за всички учебни, научноизследователски, културни и други аспекти от живота на факултета. Очакваме вашите отзиви и препоръки за по-нататъшното му усъвършенстване.

Ръководител: доц. д-р Светлозар Кирилов

Приемно време:

Приемно време:
четвъртък 12.00 - 14.00
кабинет: 70, ет. ІV
тел: 9308 242
е-mail: svetloz_iv@yahoo.com
skivanov@uni-sofia.bg

Катедра „История и теория на журналистиката” има съществено значение за развитието на Факултета по журналистика и масова комуникация и на журналистическото образование у нас. В катедрата работят десет щатни преподаватели на основен трудов договор, осем от които са хабилитирани. Успешно е наложен публичният образ на катедрата като пример за добро управление и устойчивост на връзката между традицията и иновациите, между теорията и практиката.

Преподавателите от катедрата водят основни дисциплини за цялостното обучение на студентите по специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване”. В методите им преподаване са застъпени широк набор от презентационни и лекционни средства. Умелото съчетаване на традиционното академично преподаване с добрите мултимедийни презентации, включването на аудио и видео файлове, интернет ресурси и платформи (като moodle), географски карти спомагат за задълбоченото, интересно и релевантно представяне на учебния материал. Възможността за уравновесяване на теоретичния материал чрез неговата практико-приложна проверка в рамките на упражненията, улеснява студентите сами да формират научни познания чрез лабораторна работа, социални експерименти и ролеви игри.

Катедра „История и теория на журналистиката“ е натоварена с отговорността да следи за обучението на студентите от специалност „Журналистика“ – редовно и задочно обучение в рамките на приетите и ръководени от катедрата три тематични профила – „Международна журналистика“, „Вътрешнополитическа журналистика“ и „Култура“. Тези профили позволяват по-добрата професионална специализация на студентите с цел формирането на задълбочени познания в различните тематични области.

Като допълнение на водещото научно и академично утвърждаване в рамките на качественото обучение в Софийския университет, преподавателите от катедра „История и теория на журналистиката“ разработват задълбочени научни проекти с участието на студенти и докторанти от ФЖМК. А също привличат практикуващи журналисти като лектори в рамките на часовете си, с което да покажат практическите измерения на журналистическата професия.

Преподавателите от катедра „История и теория на журналистиката“ са изключително активни в участието на преподавателски обмен с чуждестранни университети, участие на международни конференции, семинари и специализации.