Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венелин Иванов Николаев, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Формално и семантично изразяване на биологичния пол в балканския езиков ареал за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание – Балканско езикознание). Редовен докторант към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Научен ръководител: доц. д-р Мая Александрова, ФСФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Дарина Младенова-МихайловаФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: