Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Калинова Димитрова, Факултет по славянски филологии

“Нова конферентна зала”, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Литературната публичност и конструирането на фигурите на моралността” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, шифър на специалността 05.04.02. Българска литература (Възрожденска литература). Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Чернокожев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: