Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Людмила Зарева Берковска, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема „Компетентностният подход в литературното образование в средното училище” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...научна специалност Методика на обучението по литература към катедра „Методика”. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: