Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иван Ганчев Райчев, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на тема: "Образът на войника скитник в полската литература" за получаване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология "Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия /Полска литература/". Редовен докторант.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: