Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ирина Иванова Манова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „ Концептуальное поле «фрукты» в русской и болгарской лингвокультурах”/ Концептуално поле “плодове” в руската и българската лингвокултура“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология. Славянски езици (Съпоставителна лингвокултурология). Докторант в самостоятелна форма на обучение.

 

Научен ръководител: проф. д-р Ростислав Александров Станков

Председател на научното жури: доц. д-р Събка Славчева Богданова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: