Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Йорданова Вилимовска, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Словоред и информационна структура на изречението (с оглед на адвербиалните модификатори, изразяващи епистемична модалност)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология - Български език (Съвременен български език – синтаксис)

 

Научен ръководител: проф. д-р Йовка Великова Тишева, ФСлФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Марина Георгиева Джонова – ФСлФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: