Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дария Светлозарова Карапеткова, Факултет по славянски филологии

Втора заседателна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Преводът - езикови и културни трансформации. Италия - България: литературният дискурс от Освобождението до края на 80-те години на XX век” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология (Западноевропейска литература). Свободен докторант.

 

Научен консултант: проф. дфн Валери Стефанов

Председател на научното жури: проф. д-р Стоян Атанасов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: