Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Аглая Георгиева Маврова, Факултет по славянски филологии

Библиотека "Филологии"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Формиране на междукултурна компетентност в обучението по руски език за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по специалност 1.3 Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по руски език). Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: