Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Предстоящи защити / проф. д-р Красимира Славчева Алексова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала на СУ

 

Защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките" по професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език) на тема: „ДУБИТАТИВЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ”

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: