Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Вася Николова Велинова, Факултет по славянски филологии

Първа заседателна зала, Ректорат

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки” на тема „Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст” по професионално направление 2.1. Филология.

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: