Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Росен Росенов Малчев, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки” на тема: „Напрежения в структурата на фолклорната вяра. Агиология и демонология” по професионално направление 2.1 Филология

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: