Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Николай Христов Чернокожев, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки” на тема: „Видяна България. Визуални образи на страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879 г.“ по професионално направление 2.1 Филология, научна специалност 05.04.02 Българска литература (Възрожденска и нова литература)

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: