Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Елизавета Самойловна Капинова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала

 

Защита на дисертационен труд на тема „Технология на обучението по невербално делово общуване при изучаване на руски език в професионално ориентирано висше училище” за придобиване на научната степен „доктор на педагогическите науки”

Председател на научното жури: доц. д-р Антония Радкова

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: