Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване и места за прием държавна поръчка

   

 

по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ .

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен “магистър”.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсни изпити по специалността и по един западен език, избран от кандидата (английски, френски, немски, испански или италиански).

Документите се подават от 1.09.2017 г. до 31.10.2017 г. в 214 стая, сектор "Докторанти - СДК"

 

Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, за учебната 2017/2018 година

 

Факултет по славянски филологии

 

Места за прием по държавна поръчка

 

шифър

 

направление

 

докторска програма

 

р

 

з

 

1

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Фонетика)

 

1

 

 

 

2

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Диалектология)

 

1

 

3

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Морфология)

 

1

 

 

 

4

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Синтаксис)

 

1

 

 

 

5

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Синтаксис и прагматика)

 

1

 

6

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския книжовен език)

 

1

 

 

 

7

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Психолингвистика)

 

1

 

 

 

8

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Старобългарски език)

 

1

 

 

 

9

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския език)

 

1

 

 

 

10

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Приложна лингвистика)

 

1

 

 

 

11

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (История на руския книжовен език)

 

1

 

 

 

12

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Чешки език)

 

1

 

 

 

13

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Полски език)

 

1

 

 

 

14

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

 

1

 

 

 

 

 

15

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Украински език)

 

1

 

 

 

16

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Словашки език)

 

1

 

 

 

17

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сцената, екранът и словото)

 

1

 

 

 

18

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури)

 

1

 

 

 

19

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература)

 

1

 

 

 

20

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на словашката литература)

 

1

 

21

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на полската литература)

 

1

 

 

 

22

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература)

 

1

 

 

 

23

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)

 

1

 

 

 

24

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балканско литературознание)

 

1

 

 

 

25

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)

 

2

 

 

 

26

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание

 

1

 

 

 

27

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

 

1

 

 

 

28

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

 

1

 

 

 

29

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Старобългарска литература)

 

1

 

 

 

30

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Българска литература на 19 век)

 

1

 

 

 

31

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Българска литература на 20 век: власт и литература)

 

1

 

 

 

 

 

32

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Българска литература (Българска литература след Освобождението до Втората световна война)

 

1

 

33

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Българска литература след Втората световна война)

 

1

 

 

 

34

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

1

 

 

 

35

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на ХІХ век)

 

1

 

 

 

36

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

 

1

 

 

 

37

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Съвременна руска литература - ХХІ век)

 

1

 

 

 

38

 

2.1.

 

Филология

 

Теория и история на литературата (Теория на литературата)

 

2

 

 

 

39

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по

 

Методика на обучението по български език

 

1

 

1

 

40

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по

 

Методика на обучението по литература

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

43

 

3