Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ .

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен “магистър”.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсни изпити по специалността и по един западен език, избран от кандидата (английски, френски, немски, испански или италиански).

Документите се подават от 1.09.2016 г. до 31.10.2016 г. в 214 стая, сектор "Докторанти - СДК"

 

Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, за учебната 2016/2017 година

 

 

 

Факултет по славянски филологии (брой)

 

шифър

 

докторска програма (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления ) образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно

 

2.1

Филология /Теория и история на литературата - Теория на литературата/

 

2

 

 

2.1

 

Филология /Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия -Западноевропейска литература/

 

2

 

 

 

2.1 Филология - Руска литература /Руска културна антропология XI-XVII век/

 

1

 

 

2.1 Филология - Руска литература /Руска литература на XVIII век /

 

1

 

 

2.1 Филология - Руска литература /Руска литература на XIX век/

 

1

 

 

2.1 Филология - Руска литература /Руска литература на ХХ век /

 

1

 
2.1 Филология - Руска литература /Съвременна руска литература - ХХI век/

 

1

 

 

2.1 Филология /Славянски езици - Словашки език/

 

1

 

 

2.1 Филология /Славянски езици - Чешки език/

 

1

 
2.1 Филология /Славянски езици- Сръбски и хърватски език/

 

1

 

 

2.1 Филология /Славянски езици - Словенски език/

 

1

2.1

 

Филология /Славянски езици - Украински език/

 

1

 

 

2.1 Филология /Славянски езици - Полски език/

 

1

 

1

2.1. Филология /Славянски езици – История на руския книжовен език/

 

1

 
1.3 Педагогика на обучението по /Методика на обучението по български език/ 1

 

1

1.3 Педагогика на обучението по /Методика на обучението по литература/ 2

 

1

2.1 Филология - Български език -ранна онтогенеза 1
2.1 Филология - Български език - Синтаксис 2
2.1 Филология - Български език - Стилистика 1
2.1 Филология - Български език - Фонетика и диалектология 1

 

 

2.1 Филология - Български език - Морфология 1
2.1 Филология - Български език - Приложна лингвистика 1 1
2.1 Филология /Български език - История на българския език/ 1
2.1 Филология /Българска литература - Старобългарска литература/ 1
2.1 Филология /Български език-Старобългарски език/ 1  

 

2.1

 

Филология /Литература на народите на Европа,Америка,Азия, Африка и Австралия - История на полската литература/

 

1

 

 

2.1

 

Филология /Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия - История на славянските литератури /

 

1

 

 

 

 

 

2.1

 

Филология /Литература на народите на Европа,Америка,Азия, Африка и Австралия - История на чешката литература/

 

1

 

 

 

 

 

2.1

 

Филология /Литература на народите на Европа,Америка,Азия, Африка и Австралия - История на украинската литература/

 

1

 

 

 

 

 

2.1

 

Филология /Литература на народите на Европа,Америка,Азия, Африка и Австралия - История на словашката литература/

 

1

 

 

 

 

 

2.1

 

Филология /Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия - Белетристика, кино, театър/

 

1

 

 

 

 

2.1

 

Филология - Българска литература /Българска литература след 1989 г ./

 

1

 

 

 

2.1

 

Филология - Българска литература /Българска литература след Освобождението до Втората световна война/

 

1

 

 

 

 

 

2.1

 

Филология - Българска литература /Българска литература след Освобождението до Втората световна война: документални и биографични подходи към литературната история/

 

1

 

 

 

 

2.1 Филология - Българска литература /Възрожденска литература/

 

1

 

 

2.1 Филология /Общо и сравнително езикознание - Балканско езикознание/

 

2

 
2.1 Филология /Общо и сравнително езикознание - Балканско литературознание/

 

2

2.1 Филология /Общо и сравнително езикознание - Индоевропейско езикознание/ 1