Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Програма "Еразъм+" / Конкурс за студентска мобилност с цел обучение - зимен/летен семестър на 2019/2020 г.

   

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

 

 

КЪДЕ?

Мароко, Танжер

Преводаческа школа "Крал Фахд"

https://www.esrft.uae.ma/portal/index.htm

филиал на университета “Абдел Малек Елсаади” в Тетуан

https://www.uae.ma/website/

 

СФЕРА НА ОБУЧЕНИЕ: Превод между арабски език и някой от следните езици:

 • Английски език
 • Френски език
 • Испански език
 • Немски език

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН: Магистър

 

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • първи език- арабски (мин. ниво В2)
 • втори език- френски или англйски (мин. ниво В2)

 

ПЕРИОД НА МОБИЛНОСТТА

 • Пет месеца (зимен/летен семестър на 2019/2020 г.)

 

ФИНАНСИРАНЕ

 • месечен грант 700 евро
 • грант за път 360 Евро

 

БРОЙ МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ: 1

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1. Магистранти в МП „Преводач-редактор“, профил „Арабски език“ към Факултета по славянски филологии. Кандидатите следва да притежават високо ниво на владеене на арабски език. Допустими да кандидатстват са всички студенти в посочения профил, независимо от формата на обучение (редовна, задочна, дистанционна, самостоятелна) и които имат студентски права както към момента на кандидатстване, така и за целия период на мобилността.

Съгласно чл. 134 (4) от Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ – „Правата на действащ студент се упражняват до първата държавна изпитна сесия след успешно семестриално завършване по учебния план, по който е приет студентът“.

2. Кандидатите да имат мин. успех от обучението в СУ до момента на кандидатстване – много добър (4.50). За новозаписани магистри се взема успехът, с който кандидатът е приет в съответната магистърска програма.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Кандидатите трябва да владеят езиците (посочени по-горе), на който ще се проведе обучението в приемащия университет.

2. Мобилността трябва да съответства на областта на знание/специалността на студента.

3. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и с цел практика.

4. Краен срок за приключване на мобилността – 30 юни 2020 г.

5. За периода на мобилността студентът заплаща таксата за обучение в СУ.

6. При равни и други условия, приоритетно се одобряват кандидати, които никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в студентска мобилност по Програма Учене през целия живот, Еразмус Мундус, Еразъм и Еразъм+.

7. Всеки кандидат има право да проведе мобилност по програма „Еразъм+“ (обучение плюс практика) с максимална обща продължителност 12 месеца за всяка ОКС/ОНС – бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина), е допустима мобилност с обща продължителност 24 месеца.

 

ВАЖНО!

Избраният студент следва да посещава курсове в приемащия университет и да получи академична справка, с оценките и кредитите от успешно положените изпити.

Относно информация свързана с предлаганите курсове от преводаческа школа "Крал Фахд" може да се свържете с ас. Христина Чобанова - h.chobanova@uni-sofia.bg.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление

2. CV (Europass формат)

3. Мотивационно писмо (на бълг. език)

4. Документ за удостоверяване на успеха към момента на кандидатстване

 • за студенти: уверение за успех/академична справка с посочен среден успех от всички изпити до момента на кандидатстването, издадено от отдел „Студенти“.
 • за новозаписани магистри: документ, удостоверяващ средния успех от приемните изпити за съответната магистърска програма, издаден от ФСлФ.

5. Уверение с посочена първа дата на държавен изпит или защита на дипломна работа по учебен план, издадено от ФСлФ.

6. Документ, удостоверяващ езиковите компетентности, съгл. изискванията, посочени по-горе

 • копие от езиков сертификат
 • копие от диплома за бакалавърска степен по филология
 • копие от диплома за средно образование с усилено изучаване на чужд език

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

Комплексна оценка от средния успех, мотивацията на кандидата, нивото на владеене на езиците на обучението и предходно участие в мобилности.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстването се осъществява чрез подаване на документи.

 

КЪДЕ?

Факултет по славянски филологии – Деканат, каб. 230

Лице за контакт – проф. Амелия Личева, licheva@slav.uni-sofia.bg

 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 22 фeвруари 2019 г.