Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Управление и органи / Студентски съвет

   

Представител на интересите на студентите и докторантите в Университета е студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета. Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание и в Студентския съвет е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.

Членовете на студентския съвет се избират от студентската общност.

Студентският съвет осъществява своята дейност съгласно приет от него правилник. Разпоредбите на правилника за дейността на студентския съвет не могат да противоречат на Конституцията, законите и този правилник.

Председателят на студентския съвет може да присъства и да участвува без право на глас в работата на Общото събрание и на Академическия съвет, ако не е техен член, за което задължително се поканва.

Студентският съвет има право:

  • да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
  • да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
  • да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
  • да участва в управлението на студентските общежития;
  • да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите.

Студентският съвет поддържа самостоятелна страница в университетския информационен център за информационно обслужване на студентите и докторантите.

Представител на интересите на студентите и докторантите във факултета е факултетният студентски съвет. Той се избира и функционира по правилника на студентския съвет.