Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание е висш орган на управление на факултета.

Общото събрание се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и помощния персонал. Общото събрание упражнява функцията си, като:

 • избира председател и заместник-председател на общото събрание;
 • избира и освобождава декан на факултета;
 • oпределя числения състав на факултетния съвет;
 • избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането;
 • избира и освобождава членовете на факултетния съвет;
 • приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си Правилник за устройството и дейността на факултета;
 • определя основните насоки за дейността на факултета;
 • приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет;
 • решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета;
 • решава други въпроси по предложение на:
  а. декана;
  б. факултетния съвет;
  в. членове на събранието.

Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно. Свикването става:

 • по решение на факултетния съвет;
 • по искане на декана;
 • по искане на не по-малко от една четвърт от членовете на събранието. Искането за свикване на общото събрание се придружава от проект за дневен ред.

 

Общо събрание:

Председател: проф. дпн Вася Делибалтова

Зам.-председател: проф. д-р Емилия Еничарова

Атестационна комисия:

Председател: проф. дпн Вася Делибалтова

Зам.-председател: доц. д-р Владислав Господинов

Членове: доц. д-р Илиана Петкова, гл. ас. д-р Теодорина Милушева и гл. ас. д-р Екатерина Томова