Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Управление и органи / Факултетски съвет

   

Факултетският съвет е орган за непосредствено управление на факултета. ФС упражнява функцията си, като:

 • приема вътрешни актове на факултета;
 • приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет;
 • приема учебни програми по преподаваните дисциплини;
 • приема специализанти и предлага на Ректора зачисляване на докторанти;
 • определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план;
 • обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенствуване;
 • обсъжда основни въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета и т.н.

Факултетският съвет се състои от 25 до 35 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетският съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свиква факултетския съвет и на извънредно заседание: 1. по своя преценка; 2. по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

 

Членове на факултетския съвет:

 

І. ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. доц. д-р ВАНЯ БОЖИЛОВА
 2. проф. дпн ЯНА МЕРДЖАНОВА
 3. проф. дпн АЛБЕНА ЧАВДАРОВА
 4. проф. дпн СИЙКА ЧАВДАРОВА-КОСТОВА
 5. проф. дпн ВАСЯ ДЕЛИБАЛТОВА
 6. проф. дпн ПЕНКА ЦОНЕВА
 7. проф. дпн МОНИКА БОГДАНОВА
 8. проф. д-р СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА
 9. проф. д-р РУМЯНА ПЕЙЧЕВА-ФОРСАЙТ
 10. проф. д-р ЕМИЛИЯ ЕНИЧАРОВА
 11. проф. д-р РАДКА ВАСИЛЕВА
 12. проф. д-р ЛИЛЯНА СТРАКОВА
 13. проф. д-р ГИНКА МЕХАНДЖИЙСКА
 14. доц. д-р ИВАЙЛО ТЕПАВИЧАРОВ
 15. доц. д-р СИЛВИЯ ЦВЕТАНСКА
 16. доц. д-р ВЕРЖИНИЯ БОЯНОВА
 17. доц. д-р ТОНИ МАНАСИЕВА
 18. доц. д- р РОСИЦА СИМЕОНОВА
 19. доц. д-р ВЛАДИСЛАВ ГОСПОДИНОВ
 20. доц. д-р ИЛИАНА ПЕТКОВА
 21. доц. д-р БИСТРА МИЗОВА
 22. доц. д-р ЙОНКА ПЪРВАНОВА
 23. доц. д-р БОЖИДАРА КРИВИРАДЕВА
 24. доц. д-р СИЛВИЯ ВЪРБАНОВА
 25. доц. д-р БЛАГОВЕСНА ЙОВКОВА

ІІ. НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

26. гл. ас. д-р ТЕОДОРИНА МИЛУШЕВА
27. гл. ас. д-р ДАНИЕЛА РАЧЕВА
28. гл. ас. д-р МАРИЯНА ИЛИЕВА
29. гл. ас. д-р СТОЯН СЪЕВ
30. гл. ас. д-р МАРИЯ НИКОЛОВА

ІІІ. СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

31. докт. ДИВИЛ КУЛЕВ
32. студ. ПЕТЪР КАМБУРСКИ
33. студ. МИХАИЛ БЕКЯРОВ