Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / СДК „Учител“

   

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ – СДК „УЧИТЕЛ“

Учебна 2022–2023

 

Следдипломната професионална квалификация е насочена към придобиване и усвояване на знания и умения в областта на организацията, технологията и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище. Обучението завършва с придобиване на свидетелство за професионална квалификация „Учител“ и отговаря изцяло на:

  • Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (в сила от учебната 2017/2018 година; приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.; обн. ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр.10 от 5 февруари 2021 г.).
  • Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на МС от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.). Обн. ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2021 г.
  • НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. (и по-точно приложение 1).

 

Курсът е ориентиран към специалисти от различни области, които желаят да работят като учители по професионалното направление, за което вече са придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

 

Срок на обучението – една година, два семестъра от излизане Заповедта на Ректора.

 

Форма на обучение – задочна

 

УЧЕБЕН ПЛАН - виж тук

 

Цена на курса – 2000 лв. Сумата може да се заплати на две равни вноски. Цената е общо за двата семестъра и включва: регистрация и достъп до електронни обучителни материали през платформата „Мудъл“, издаването на свидетелство за професионална квалификация „учител“.

 

Обучението започва след формиране на група от минимум 15 души.

 

Необходими документи за записване:

  • Копие на диплома за завършено висше образование по специалността, по която желаете да работите като учител ОКС „бакалавър“ и/или ОКС „магистър“
  • Заявление. Образец на заявлението можете да изтеглите - тук

За контакти:

Анна Арсова - Инспектор СДК

e-mail: a.arssova@fp.uni-sofia.bg

каб. 56, тел. 9308 337, 989 45 63