Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / СДК „Учител“

   

Обща информация – СДК „Учител“

 

Следдипломната професионална квалификация е насочена към придобиване и усвояване на знания и умения в областта на организацията, технологията и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище. Обучението завършва с придобиване на свидетелство за професионална квалификация „Учител“ и отговаря изцяло на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.)

 

Курсът е ориентиран към специалисти от различни области, които желаят да работят като учители по професионалното направление, за което са придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“

 

Срок на обучението – една година, два семестъра

Форма на обучение – задочна/дистанционна

 

Приемът на документи се извършва периодично. В периода 15.03.2021 до 02.04.2021 г. се приемат документи за група, обучението на която ще започне през м. май.

 

Обучението ще започне след формиране на група от минимум 15 души.

 

Срокът за обучение е една година от излизане Заповедта на Ректора.

 

Необходими документи за записване:

  • Диплома за завършено висше образование по специалността, по която желаят да работят като учители
  • Заявление

 

Цена на курса – точната цена се изчислява след уточняване на броя на участниците в групата. При група от минимум 15 души таксата е 1500 лв. Сумата може да се заплати на две равни вноски. Цената е общо за двата семестъра и включва издаването на свидетелство за професионална квалификация „учител“.

 

Заявление за участие в курса за СДК „Учител“ можете да изтеглите - тук

За контакти:

СИМЕОН САПУНДЖИЕВ - Инспектор СДК

e-mail: s.sapundjiev@fp.uni-sofia.bg

каб. 56, тел. 9308 337, 989 45 63