Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Управление на институциите за социална работа – редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

тел.: 02/9308 249

e-mail: chavdarova@fp.uni-sofia.bg

 

Обучението в магистърската програма осигурява задълбочена теоретическа подготовка по организационно-управленските аспекти на дейността на социалните работници и залага основите на бъдещо успешно кариерно развитие.

 

Целта на обучението в магистърската програма е придобиване на управленски знания, иновационни умения и компетенции за работа и ръководство в системата на социалните дейности и по-специално в областта на: стратегическото управление на социалните организации; управлението на качеството; управлението на иновациите; управлението на проекти и програми; управлението на човешките ресурси, както и при разработването и прилагането на съвременни управленски технологии.

 

Изучават се следните задължителни дисциплини, които дават специализирана подготовка по управление на институции за социална работа: Стратегически мениджмънт на социална работа; Европейски системи за социална защита; Управление на екипа в организациите за социална работа; Европейски социални системи; Управление на иновациите в сферата на социалната работа; Управленски технологии в социалните дейности.

 

В учебния план са включени и разнообразни избираеми дисциплини като: Управленски информационни системи, Социална работа с етнически и малцинствени общности (управленски аспекти), Супервизия в социалната работа, Социален маркетинг, Комуникационен мениджмънт, Управленски тренинг и др. Включен е и практикум в институции за социална работа.

 

Дипломираните магистри могат да се реализират като специалисти, експерти и мениджъри в общински и областни звена за социална работа, в национални управленски институции, както и в неправителствени организации и др., които работят в сферата на предоставяне на социални услуги и реализиране на социални проекти

 

Форми на оценяване: изпити, текуща оценки.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График занятията - III сем. (септември) - избираеми дисциплини