Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Управление на институциите за социална работа – редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение:

  • 2 семестъра (специалисти);
  • 3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

тел.: 02/9308 249 или 02/9308 526

e-mail: chavdarova@fp.uni-sofia.bg

 

 

Обучението в магистърската програма осигурява задълбочена теоретическа подготовка по организационно-управленските аспекти на дейността на социалните работници и залага основите на бъдещо успешно кариерно развитие.

Целта на обучението в магистърската програма е придобиване на управленски знания, иновационни умения и компетенции за работа и ръководство в системата на социалните дейности и по-специално в областта на: стратегическото управление на социалните организации; управлението на качеството; управлението на иновациите; управлението на проекти и програми; управлението на човешките ресурси, както и при разработването и прилагането на съвременни управленски технологии.

Изучават се следните задължителни дисциплини, които дават специализирана подготовка по управление на институции за социална работа: Стратегически мениджмънт на социалните дейности; Управление на екипа в организациите за социална работа; Европейски системи за социална защита; Управление на иновациите в сферата на социалната работа; Управленски технологии в социалните дейности.

 

В учебния план са включени и разнообразни избираеми дисциплини като: Управленски информационни системи, Социална работа с етнически и малцинствени общности (управленски аспекти), Супервизия в социалната работа, Социален маркетинг, Комуникационен мениджмънт, Управленски тренинг и др. Включен е и практикум в институции за социална работа.

 

Дипломираните магистри могат да се реализират като специалисти, експерти и мениджъри в общински и областни звена за социална работа, в национални управленски институции, както и в неправителствени организации и др., които работят в сферата на предоставяне на социални услуги и реализиране на социални проекти

Форми на оценяване: изпити, текуща оценки.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

  • За 2 семестриалнaтa програмa кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност “Социални дейности“.
  • За 3 семестриалната програма кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от всички други специалности.

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Всички кандидати, независимо от продължителността на избраната програма трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2022/2023 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2022/2023 - задължителни дисциплини

График занятията - III сем. 2022/2023 - избираеми дисциплини