Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Образователен мениджмънт – редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

За кандидатстващите през учебната 2013/2014 година се предлага само двусеместриален срок на обучение.

 

Ръководител: проф. дпн Вяра Гюрова

тел.: 9308 568

e-mail: viaragyurova@abv.bg

 

Магистърската програма Образователен мениджмънт е предназначена за дипломирани бакалаври с квалификация „учител“ и дава квалификация „магистър по теория и управление на образованието“.

 

Програмата стартира като междууниверситетска. Разработена от екип от университетски преподаватели от България и преподаватели от Националното училище по мениджмънт в образованието на Амстердамския университет (Нидерландия). Има международна акредитация от 2003 г. и акредитация от Националната агенция за акредитация в България.

 

Целта на програмата е да подготвя професионални мениджъри за сектора на образованието, чрез теоретично и практическо обучение в областите на:

 • образователния мениджмънт (планиране, организиране, реализиране и оценяване на управленски дейности на различни равнища);
 • функции, дейности, роли, права и отговорности на директора като образователен мениджър;
 • мениджмънт на класа;
 • функции, дейности, роли, права и отговорности на преподавателя като образователен мениджър;
 • управление на качеството на образованието;
 • управление на персонала в образователната институция;
 • маркетинговия подход в образованието и използването на ИКТ в мениджмънта на образованието;
 • мениджмънт на стреса в професионална среда и др.

 

Завършилите програмата магистри могат да се реализират като:

 • директори и помощник-директори на детски градини и училища;
 • мениджъри на институции, предлагащи неформално образование и квалификация на деца и възрастни – школи, центрове за професионално обучение на възрастни, центрове и звена за вътрешно-фирмено обучение, браншови образователни центрове, неправителствени организации и др.;
 • организатори на собствен бизнес в сферата на образованието и образователните услуги;
 • обучаващи преподаватели (обучители) по теория и методика на учебния процес с деца и възрастни учащи;
 • анализатори на пазара на образователните услуги;
 • експерт-оценители на курсове, програми и проекти за обучение на деца и възрастни;
 • консултанти за разработването на програми и проекти за образователни дейности с деца и възрастни;
 • автори на проекти и ръководители на екипи, работещи по образователни проекти в за деца и възрастни

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, подготовка на проекти, научно есе, реферат и пр.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

 

 

График на занятията - II сем. 2013/2014, редовно обучение - задължителни и избираеми дисциплини

График на занятията - II сем. 2013/2014, задочно обучение - задължителни и избираеми дисциплини

 

 

Зали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се намират в блок 55, Студентски град, спирка Зимен дворец, автобуси 94 и 280, зад Кафе "Марсилия".