Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пламен Николов Колев, Факултет по педагогика

Зала 2, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Пламен Николов Колев на тема: „Ефективност на резидентните социални услуги за деца и младежи с увреждания“ по професионално направление 3.4 Социални дейности /Социални дейности/. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Гинка Механджийска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: