Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Перуника Косева Кършакова, Факултет по педагогика

Заседателна зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Перуника Косева Кършакова на тема „Стимулиране на гражданското самосъзнание на учениците чрез приложение на синергетическия подход в обучението по философски дисциплини“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по философски дисциплини). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Лиляна Стракова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: