Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Люба Валентинова Димитрова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Люба Валентинова Димитрова на тема „Формиране на комуникативна компетентност у учениците в началния етап на основната степен на образование чрез литература за деца“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български език и литература в началното училище). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Бистра Мизова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: