Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ива Маринова Бонева, Факултет по педагогика

Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Ива Маринова Бонева на тема „Социално-педагогически подходи и програми за формиране на приобщаващи нагласи и компетентности у учителите“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Лиляна Стракова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: