Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Цветанова Тодорова, Факултет по педагогика

Защитата ще бъде проведена в платформата ZOOM.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2256337224?pwd=anA1Wm5YTElGVmZJVllCR2VoRFcwUT09

Meeting ID: 225 633 7224
Passcode: 170491

Защита на докторската дисертация на Десислава Цветанова Тодорова на тема „Формиране на литературни компетентности у учениците от началния етап на основната степен на образование чрез четене с разбиране на художествен текст“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Бистра Мизова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: