Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Биляна Илиева Гъркова, Факултет по педагогика

Зала 2, Северно крило, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Биляна Илиева Гъркова на тема „Предпоставки за възникване и процесуално-съдържателни характеристики на домашното образование в България)“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Дидактика). Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дпн Вася Делибалтова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: