Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Атанас Людмилов Генчев, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Атанас Людмилов Генчев на тема Проектиране и анализ на труда на социалния работник в държавната сфера на социалното подпомагане по професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалната работа). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайло Тепавичаров.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: