Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Христов Христов, Факултет по педагогика

59 семинар

Защитата е проведена присъствено.

Защита на докторската дисертация на Александър Христов Христов на тема Системи и модели за социална защита в България (1944-1989)” по професионално направление 3.4. Социални дейности (История на социалната работа). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Симеонова.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: