Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Обучение / Конспект за държавен писмен изпит

   

 

Утвърден на ФС Протокол № 5 от 10.03.2009 г.

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПИСМЕН ИЗПИТ

ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. Същност на социалната работа

2. Проблемът за научния статут на социалната работа.

3. Социалната работа като професия.

4. Социална политика и социална работа.

5. Социалната политика в Република България.

6. Ценностни основи на социалната работа.

7. Развитие на социалната работа в Европа и САЩ от края на ХІХ в до 1945 г.

8. Модели и подходи в социалната работа.

9. Диагностика и оценяване в социалната работа - същност, приложение, методи.

10. Методи на социалната работа - същност, особености и класификации.

11. Социална работа със случай - същност, особености, методи.

12. Социална работа с групи - същност, особености, методи.

13. Социална работа с общности - същност, особености, методи.

14. Социална работа с деца и семейства - същност, особености, нормативна база

15. Социална работа със стари хора - същност, особености, нормативна база

16. Социална работа в сферата на трудовата заетост - същност, особености, нормативна база

17. Социална работа с хора с увреждания - същност, особености, нормативна база

18. Национална система за социална работа в България - същност и структура; институции и функции; основни нормативни документи.

19. Управление на организациите за социална работа - същност, основни функции и специфика.

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

Агеев, В. С. Междугруповое взаимодействие: социально-психологические проблем. Издательство Московского университета, М., 1990

Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С., 1998

Андреева, Г. Социална психология. С., 1983

Антология. Социална работа. Съставител Мартин Дейвис. С., 2008.

Брайкова, Т. Модерните социални държави. С., 1998

Владинска, Н. Н. Петрова. Професията социален работник /социален педагог.-Образование и професия. Кн. 6-8, 1993Вълчев, Р. Практически системи за решаване на конфликти. С., 1994

Енциклопедия по психология. Под редакцията на Реймънд Дж. Корсини.С., 1998.

Енциклопедичен речник по социология. Под редакцията на Стоян Михайлов. С.,1996.

Етичен кодекс. Българска Асоциация на Социалните Работници.

Кусев, И. Основи на социалната работа. С., Кабри, 1998

Марасов, Г. И. Социально-психологический тренинг. Москва, 1998.

Механджийска, Г. Интервюиране в социалната работа. С., 2008.

Московичи, С. Социална психология.С., 1998

Николаева, С. Европейската съдба на социалната педагогика-между концептуалните различия и практическите принуди в миналото и днес. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. Под редакцията на Н. Вълчев. С., 2005,.

Основы социальной работы. М., Инфра-М, 1999

Петров, Г. Детската престъпност. В. Търново, 1998

Петрова-Димитрова, Н. Основи и методи на социалната работа. С., 2000

Рангелова, Е. Методика на възпитателната дейност в училище. С., 1999

Рудестам, К. Груповая психотерапия. Сенкт Петербург. 1999

Социальная реабилитация дезадаптированных детей и подростков в специализированном учреждении. М., 1996

Средкова. К. Социално подпомагане. С., СИБИ, 1998

Теория социальной работы. Под. Ред. Е. И. Холостовой, М., Юристъ, 1999

Тепавичаров, И. Измерване и оценяване в дейността на социалния работник. С., ЕТА, 1999

Тодорова, Е. Социална психология. С., 1995

Тодорова,Е. Реална помощ. С., Албатрос/ВСУ "Черноризец Храбър", 1999.

Шулман, Л. Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи. С., Фондация "Невронауки и поведение, 1994

Brown, R. Group Processes: Dynamics within and between Grups. Basil Blackwell ins. NY 1989

Family Therapy. Recursive Model of Strategic Practice. Edited by A. Bross. Toronto, 1982.

Michener, H. A. J. D. DeLdmer, S. H. Schwartz. Social Psychology, Second Edition, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1990

Morales, A. and B. Sheafor. Social Work. A Profesion of Many Faces. Fifth Edition. Boston, 1989.

Shcriver, J. M. Human Behavior and the Social Environment. Second Edition. Boston, 1995.

Toseland, R. and R. F. Rivas. An Introduction to Group Work Praktice. Boston, 1995.

Wollman, B.B. (ed.) Handbook of clinical psychology. N. Y. 1965

Zastrow, C., K. Kirst - Ashman. Understanding Human Behavior and the Social Environment. Fourth Edition. Chicago, 1997.

Нормативни документи

Кодекс за задължителното обществено осигуряване. ДВ, бр. 110, 1999, изм. и допълн. ДВ, бр. 69, 2000

Закон за социалното подпомагане. ДВ, бр. 56, 1998

Закон за закрила, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. ДВ, бр. 114, 1996

Закон за закрила на детето. ДВ, бр. 48, 2000

Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. ДВ, 1998, изм. и допълн. , 1997, 1961, 1966, 1974, 1975, 1976, 1979, 1988, 1996, 1997- ДВ, бр. 3

Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. ДВ, бр. 120, 1997, изм. и допъл. Бр. 50 и 68, 1999

Закон за професионалното образование и обучение. ДВ, бр. 68, 1999

Закон за здравното осигуряване. ДВ, бр. 70, 1998

Закон за лечебните заведения.ДВ,бр.62,1999,изм. и допълн.ДВ, бр. 65, 2000

Закон за народната просвета.ДВ,бр.86,1991, изм. и допълн. ДВ, бр. 63, 1998

Устройствен правилник на МТСП, бюлетин на труда, бр. 1, 2000

Правилник за прилагана на Закона за социалното подпомагане. ДВ, бр. 113, 1998

Правилник за прилагане на закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. ДВ, бр. 81, 1998

Правилник на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. ДВ, бр. 9, 2000

Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца. ДВ, бр. 29, 1999

Правилник за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати. ДВ, бр. 73, 1999

Правилник за устройството и дейността на социално-педагогическите интернати. ДВ, бр. 73, 1999

Наредба № 4 за условията и реда за извършване на социални услуги. ДВ, бр. 29, 1999

Наредба за пенсиите. ДВ, бр. 21, 2000

Европейска социална харта. Бюлетин по труда, бр. 4, 1999 /нов редакционен вариант/

Всеобща декларация за правата на човека. Бюл. Управление на средното образование

Конвенция на ООН за правата на човека. С., 1998