Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Квалификационна характеристика

   

Квалификационната характеристика на придобилия образователно-квалификационна степен “бакалавър” по педагогика във Факултета по педагогика при СУ "Св. Климент Охридски", както и учебният план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и “специалист” (ДВ, бр. 76 от 08.07.2002 г.) и Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища (ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.).

 

І. "БАКАЛАВЪР" ПО ПЕДАГОГИКА СЛЕДВА ДА ПРИТЕЖАВА:

1. Солидна фундаментална и приложна педагогическа подготовка.

2. Задълбочена интердисциплинна подготовка в областта на психологията, философията, социологията, училищната хигиена,

правата на човека , управлението и администрацията.

3. Специализираща и профилираща подготовка в следните направления:

- консултиране в образованието;

- превантивна и корекционна педагогика.

 

ІІ. "БАКАЛАВЪР" ПО ПЕДАГОГИКА СЛЕДВА ДА УМЕЕ:

1. Да организира, провежда и консултира учебно-преподавателска и възпитателна дейност.

2. Да реализира ефективно педагогическо общуване.

3. Да анализира и диагностицира състоянията на учебно-преподавателската и възпитателната дейност, равнищата на

възпитаност, учебните постижения и професионалната ориентираност на учещите се.

4. Да организира и ръководи цялостната учебно-преподавателска и възпитателна дейност в началните и средните

учебно-възпитателни заведения, както и в специализираните детски заведения.

5. Да планира, организира и реализира педагогически, социално-педагогически и диагностични изследвания.

6. Да извършва качествен анализ и контрол на учебно-възпитателната дейност в учебно-възпитателните заведения.

7. Да извършва професионално консултиране и ориентиране сред учещите се младежи, учителите, родителите, възрастните

в рамките на собствената квалификация.

 

Квалифицираната подготовка на завършилите специалност Педагогика се постига в рамките на общотеоретичната,

специализиращата и практическата подготовка чрез задължителните, избираемите и факултативните дисциплини и практическо

обучение по време на следването.

 

ІІІ.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА "БАКАЛАВЪР" ПО ПЕДАГОГИКА

Завършилите специалност Педагогика с образователно-квалификационна степен "бакалавър"

/редовно и задочно обучение/ могат да извършват основни педагогически дейности във всички видове учебно-възпитателни

заведения в Република България: учителска, възпитателна, преподавателска, организационно-управленска. Завършилите

специалност Педагогика могат да бъдат НАЗНАЧАВАНИ и да РАБОТЯТ на следните длъжности:

1. ВЪЗПИТАТЕЛИ

1.1. Възпитатели във всички учебно-възпитателни заведения - училища, общежития, домове за деца, възпитателни

училища-интернати, социално-педагогически интернати.

1.2. Възпитатели в закрити учебно-възпитателни заведения и инспектори в детски педагогически стаи.

2. СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕТОДИ

2.1. Възпитатели-методици.

3. УЧИТЕЛИ

2.1. По педагогика / училища с педагогически профил/

2.2. Начални учители

2.3. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (след придобита допълнителна квалификация)

3. ДРУГИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

3.1. Педагози

3.2. Педагогически съветници.

3.2. Инспектори по учебна дейност.

4. ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ

4.1. Организатори обучение.

4.2. Професионални консултанти

 

  • длъжностите са съобразени с действащия Списък на длъжностите в националната класификация на професиите и
  • длъжностите от 2011г. (Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2013 г.).