Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2009 г.

   

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

за периода януари 2009 – ноември 2009 г.

 

За месеците януари и февруари 2009 год. СНС по педагогика проведе осем заседания. Успешно преминаха три избора за присъждане на научното звание „професор”, един - за „доцент” и следните публични защити:

Юлия Кирилова Максимова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Социално-педагогическа работа с болните с деменция тип Алцхаймер и техните семейства в някои страни на Европа и България (сравнително проучване)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Социална педагогика и социално дело” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Нели Бояджиева, и официални рецензенти: проф. дмн Атанас Шишков и доц. д-р Веска Шошева.

Мариета Цветанова Цолова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Превантивно-педагогически аспекти на пробацията” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Теория на възпитанието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Георги Петров, и официални рецензенти: проф. дпн Надежда Витанова и доц. д-р Бончо Господинов.

Марияна Георгиева Георгиева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Емоционално-образното значение на думата в анализа на художествен текст в литературнообразователния дискурс по български език в Република Молдова” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Хуманитарни дисциплини и гражданско образование” към Департамента за информация и усъвършенстване на учители” на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен консултант: доц. д-р Росица Пенкова, и официални рецензенти: проф. дпн Мария Герджикова и доц. д-р Катя Станева.

Вергилия Георгиева Грънчарова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Професионалното самоопределение на учителя в динамиката на социалните реалности” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Педагогика, психология и история” към Факултета по природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”. Научен ръководител: проф. дпн Стоянка Жекова, и официални рецензенти: проф. д-р Елена Русинова и доц. д-р Соня Райчева.

Анжелина Георгиева Янева – Прокопова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Методика за обучение по джудо в детската градина” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Индивидуални спортове и рекреация” към Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. д-р Филип Филев, и официални рецензенти: проф. дпн Крум Рачев и доц. д-р Весела Гюрова.

Миглена Иванова Симонска - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Диагностика на ранното заекване” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Логопедия” към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Научен ръководител: доц. д-р Добринка Георгиева, и официални рецензенти: проф. дпн Васил Стамов и доц. д-р Радка Върбанова.

Любов Найденова Попова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Съвременен модел за професионално обучение на възрастни в Република България с прилагане на германския опит” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Теория на възпитанието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. д-р Вяра Гюрова, и официални рецензенти: проф. дпн Яна Рашева - Мерджанова и доц. д-р Янка Тоцева.

Бранимира Христова Лекова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Лингводидактически модел за чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини” към Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: доц. д-р Вера Деспотова, и официални рецензенти: проф. д-р Тиха Делчева и проф. д-р Димитър Веселинов.

Мария Лазаревна Паслар - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Обогатяване речника на ученици при изучаване на книжовен български език в полиезична среда (Република Молдова)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Предучилищно и начално образование” към Департамента за информация и усъвършенстване на учители” на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Станка Вълкова, и официални рецензенти: доц. дпн Галя Христозова и доц. д-р Веска Шошева.

През същия период неуспешно премина една публична защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор” и една – за научната степен „доктор на педагогическите науки”.

За периода март – май на 2009 год. СНС по педагогика проведе седем заседания. Успешно преминаха два избора за присъждане на научното звание „професор”, четири - за „доцент” и следните публични защити:

Нина Иванова Начева – Маркова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Теоретичното и методико-практическото наследство на Иван Пеев” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Музика” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: проф. дпн Галина Стоянова, и официални рецензенти: проф. д-р Пенка Минчева и доц. д-р Капка Солакова.

Фани Иванова Михайлова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Алтернативни комуникативни подходи за обучение на ученици с увреден слух (в началния етап на основната образователна степен)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика” към Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Балтаджиева, и официални рецензенти: проф. дпн Васил Стамов и доц. д-р Венета Кацарска.

Пенка Тодорова Кънева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Формиране на начални умения за четене с разбиране на английски като чужд език – ІІ клас” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Пенка Бурова, и официални рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова и доц. д-р Тодор Шопов.

Антонина Стоянова Недкова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Методически аспекти за формиране на професионалната компетентност на студенти чрез работа в екип” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика и психология” към Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. Научен консултант: проф. д-р Елена Георгиева, и официални рецензенти: ст.н.с. дпн Елена Баткова и доц. д-р Петър Р. Петров.

Цветелина Евтимова Георгиева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Интегрални връзки в обучението по български и по английски език (8 и 9 клас на СОУ – чуждоезиков профил)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Хуманитарни дисциплини и гражданско образование” към Департамента за информация и усъвършенстване на учители на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен консултант: доц. д-р Росица Пенкова, и официални рецензенти: проф. дпн Маргарита Георгиева и проф. дпн Лиляна Грозданова.

Мария Георгиос Савваки - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Характеристика на грешките в писането при ученици от Гърция и България (Сравнителен анализ)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Специална педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научни ръководители: доц. д-р Катерина Караджова и доц. д-р Нели Василева. Официални рецензенти: проф. д-р Енчо Герганов и доц. д-р Цветанка Ценова.

Антон Пенчев Стойков - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Игрови технологии за общуване в предучилищна възраст” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Предучилищна педагогика” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Веселина Петрова, и официални рецензенти: проф. дпн Надежда Витанова и доц. д-р Стефка Динчийска.

През същия период неуспешно премина една процедура за присъждане на научното звание „доцент”.

През месеците юни и юли на 2009 год. СНС по педагогика проведе четири заседания. Успешно преминаха един избор за присъждане на научното звание „професор”, един - за „доцент” и следните публични защити:

Петя Георгиева Пенева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Иновационни подходи за оптимизиране на обучението по лека атлетика” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Физическо възпитание и спорт” към Факултета по природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”. Научен ръководител: проф. дпн Антоанета Момчилова, и официални рецензенти: проф. дпн Крум Рачев и доц. д-р Апостол Славчев.

Николай Сашков Цанков - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране (гимназиален етап на средната образователна степен)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика” към Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Научен ръководител: доц. д-р Добринка Тодорина, и официални рецензенти: проф. д-р Петър Петров и доц. д-р Коста Герджиков.

Юлиана Йорданова Ковачка - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Теоретико-приложен модел на интерактивно обучение по образователен мениджмънт” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Управление на образованието и социална педагогика” към Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Научен ръководител: проф. д-р Петър Балкански, и официални рецензенти: проф. д-р Вяра Гюрова и доц. д-р Галин Цоков.

Райка Асенова Чингова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Социално-образователен статус на българските гимназии в Солун (1880-1913)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Управление на образованието и социална педагогика” към Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Научен ръководител: проф. дпн Йордан Колев, и официални рецензенти: проф. дпн Албена Чавдарова и доц. д-р Невена Филипова.

Виолета Иванова Кюркчийска - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Софтуерен продукт за целите на обучението по български език и литература в 1.-4. клас” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: проф. дпн Маргарита Георгиева, и официални рецензенти: проф. дпн Галя Христозова и проф. д-р Стойка Здравкова.

През същия период неуспешно премина една процедура за присъждане на научното звание „доцент”.

През месеците октомври и ноември на 2009 год. СНС по педагогика проведе седем заседания. Успешно преминаха два избора за присъждане на научното звание „професор”, два - за „доцент” и следните публични защити:

Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова - за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: „Интеграция на хора с увреждания: социални и педагогически измерения” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Педагогика и психология” към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Официални рецензенти: проф. дпн Клавдия Сапунджиева, проф. д-р Веска Шошева и проф. д-р Златко Добрев.

Веска Иванова Шивачева - за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: „Интерактивни технологии в обучението на студенти – бъдещи учители” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Педагогика и психология” към Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Официални рецензенти: проф. дпн Емилия Рангелова, проф. дпн Пламен Радев и доц. д-р Милчо Гавазов.

Мария Михайлова Кавданска - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Интегриране на икономически понятия в технологичното обучение на учениците от началния етап на основното образование” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Технологично обучение и професионално образование” към Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Официални рецензенти: доц. дпн Георги Иванов и доц. д-р Коста Герджиков.

Искра Цанкова Петкова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Груповата работа с деца от 3 до 7 години, отглеждани и възпитавани в дом за деца, като условие и фактор за ресоциализация” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Теория на възпитанието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова, и официални рецензенти: проф. д-р Вяра Гюрова и ст.н.с. д-р Йорданка Факирска.

Светлана Ганева Николаева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Допълнителното професионално образование в България от Освобождението до 1944 година” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Технологично обучение и професионално образование” към Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Официални рецензенти: проф. дпн Албена Чавдарова и проф. дпн Йордан Колев.

Зейнур Муталиб Чауш - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Продуктивното образование – превенция на девиантното поведение на учениците и отпадането им от училище” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Социална и специална педагогика” към Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: проф. д-р Веска Шошева, и официални рецензенти: проф. дпн Йордан Колев и доц. д-р Лучиян Милков.

Методий Иванов Ангелов - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Религиозността като фактор за нравствено възпитание на личността” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Естетическо възпитание” към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова, и официални рецензенти: проф. д. теол. н. Димитър Киров и доц. д-р Сийка Чавдарова - Костова.

Ирена Боянова Станкова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Лексикографско моделиране на специализираната анатомична лексика за целите на медицинското образование в България” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Методика на чуждоезиковото обучение” към Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Веселинов, и официални рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова и доц. д-р Мария Костова.

Милена Йорданова Йорданова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Мултимедийни технологии за обучение по български език в началните класове” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Начална училищна педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Татяна Борисова, и официални рецензенти: проф. дпн Мария Герджикова и доц. д-р Николай Цанев.

През същия период неуспешно премина една процедура за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки”.