Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2008 г.

   

 

В Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК

 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

за периода декември 2007 – ноември 2008 г.

 

За периода декември 2007 год. – април 2008 г. СНС по педагогика проведе петнадесет заседания. Успешно преминаха един избор за присъждане на научното звание „професор”, осем - за „доцент” и следните публични защити:

Фелиянка Христова Стоянова - за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: „Методи за определяне на прагови стойности при критериално ориентирани дидактически тестове” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Социална педагогика и социално дело” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. д-р Петър Петров, проф. д-р Енчо Герганов и доц. д-р Тодор Шопов.

Стели Дойчева Петева – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Модел на продължаващо професионално обучение в системата на социалната работа” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Яна Мерджанова, и официални рецензенти: проф. д-р Доно Василев и доц. д-р Силвия Николаева.

Светослав Димитров Бъчваров - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Методически аспекти на обучението по изобразително изкуство в релация с информационните технологии” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика на изобразителното изкуство” към Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен консултант: доц. д-р Янко Милев, и официални рецензенти: проф. дпн Огнян Занков и доц. д-р Благомир Папазов.

Светослава Николова Съева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Мултимедийна стратегия за овладяване на английски език от ученици със слухови нарушения от 9, 10 и 11 клас в специалните училища” е насочен за защита чрез представяне на рецензии от хабилитирани лица. Научен ръководител: доц. д-р Венета Кацарска, и официални рецензенти: проф. дпн Васил Стамов и доц. д-р Веска Шошева.

Цветелина Димитрова Кьосева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Състояние и динамика на социализацията при деца от предучилищна възраст, лишени от родителски грижи” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Предучилищна педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Тодорка Велинова, и официални рецензенти: проф. дпн Виолета Борисова и доц. д-р Елена Русинова.

Живка Стоянова Илиева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Приказката – средство за развиване на устни комуникативни умения на английски език в начална училищна степен” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Английска филология” към Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: доц. д-р Мария Георгиева, и официални рецензенти: проф. дпн Мария Герджикова и доц. д-р Тодор Шопов.

Албена Александрова Овчарова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Разбиране на разликите между значение и смисъл в думите и езиковите изрази при обучението по български език в четвърти клас на началния етап на СОУ” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Педагогика и психология” към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Научен ръководител: доц. д-р Нели Бояджиева, и официални рецензенти: проф. дпн Клавдия Сапунджиева и проф. д-р Стойка Здравкова.

Пламен Владков Миразчийски - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Оценка на риска при социализация на деца от начална училищна възраст” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Социална педагогика и социално дело” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Виолета Борисова, и официални рецензенти: проф. д-р Мария Белова и доц. д-р Борис Минчев.

Румен Иванов Захариев - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Образованието по изкуствата за предметно – пространствената среда. Проблеми, тенденции, перспективи” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Педагогика на изкуствата” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дин Чавдар Попов, и официални рецензенти: проф. дпн Пламен Легкоступ и проф. д-р Георги Бижков.

Петя Йорданова Конакчиева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Педагогически функции на нагледно-практическите методи при ориентиране в света в подготвителна група” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Предучилищна педагогика” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен консултант: доц. д-р Весела Гюрова, и официални рецензенти: доц. дпн Елка Янакиева и доц. д-р Софка Каракехайова.

Дорон Зохар - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Компютърно-базираната система „MANBAS” и мениджърските функции на израелския училищен директор” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Социална педагогика и социално дело” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. д-р Петър Петров, и официални рецензенти: проф. д-р Милко Митрополитски и доц. д-р Нели Бояджиева.

Снежина Костова Стойчева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Блокфлейтата като средство за оптимизиране на обучението по музика в начален етап на средното общообразователно училище (СОУ)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Музикална педагогика и дирижиране” при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Научен ръководител: доц. д-р Кунка Попова, и официални рецензенти: проф. дпн Галина Стоянова и доц. д-р Капка Солакова.

Станислава Иванова Кръстева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Социолого-педагогически аспекти на иновациите в средното образование” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Тепавичаров, и официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова и доц. д-р Галин Цоков.

Илиана Огнянова Петкова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Образователни нагласи и очаквания на студентите в специалност „Педагогика” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Яна Мерджанова, и официални рецензенти: проф. дпсн Любен Десев и проф. д-р Вяра Гюрова.

Евелин Бърнщайн - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Влияние на интернатното обучение върху личностната представа на зрелостници” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Социална педагогика и социално дело” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Виолета Борисова, и официални рецензенти: проф. д-р Гинка Димитрова и доц. д-р Нели Петрова.

Мария Славова Тенева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Самооценяването на учениците от началния етап на основното образование” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: доц. дпн Георги Иванов, и официални рецензенти: проф. дпн Пламен Радев и проф. д-р Доно Василев.

През същия период неуспешно премина една публична защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

 

За периода май - юли на 2008 г. СНС по педагогика проведе девет заседания. Успешно преминаха един избор за присъждане на научното звание „професор”, един - за „доцент” и следните публични защити:

Павлина Стефанова Стефанова - за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: „Модел на учебния комплекс по чужд език за българското училище” е бил обсъден и насочен за защита от департамент „Чужди езици и литератури” на НБУ. Официални рецензенти: проф. дфн Ана Димова, проф. д-р Георги Бижков и доц. д-р Любомир Велев.

Дориета Здравкова Чакърова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Развиване на уменията за слушане с разбиране чрез интерактивни технологии при изучаване на френски език в ІV клас” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Немска филология” към Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: доц. д-р Мария Петрова, и официални рецензенти: доц. дфн Антонина Колева и доц. д-р Венета Дончева.

Надежда Димитрова Дюлгерова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Социалната компетентност на 6-7-годишните деца (Теоретико-експериментален модел)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Предучилищна педагогика” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Веселина Петрова, и официални рецензенти: проф. д-р Тиха Делчева и доц. д-р Маргарита Колева.

Силвия Маркова Гърневска – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Робототехническото моделиране като средство за формиране на представи за висши технологии (в обучението по бит и технологии)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Естетическо възпитание” към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Научен ръководител: проф. д-р Николай Божков, и официални рецензенти: проф. д-р Драгия Иванов и доц. д-р Николай Цанев.

Ралица Методиева Йорданова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Педагогически модели на социален контрол в съвременното българско семейство” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Тепавичаров, и официални рецензенти: проф. дпн Клавдия Сапунджиева и доц. д-р Симеонка Бъчева.

Станислава Симеонова Петрова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Развиване на социокултурната компетентност на учениците от горния курс на СОУ чрез работа с медийни текстове” е бил обсъден и насочен за защита от Катедрата по методика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. Кирил Димчев, и официални рецензенти: проф. дпн Маргарита Георгиева и доц. д-р Ангел Петров.

Мария Стоянова Щерева – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Девиантното поведение у децата като педагогически феномен” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика и психология” към Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова, и официални рецензенти: проф. д-р Атанас Шишков, дмн и доц. д-р Георги Петров.

Яна Божинова Янкова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Интегриране на музикалнотеоретични знания и практически умения чрез транспониране в обучението по акордеон” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Музика” към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Научен ръководител: проф. д-р Пенка Минчева, и официални рецензенти: проф. дпн Емилия Рангелова и доц. д-р Жан Гологанов.

Валентина Йордан Илиева – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Концепцията D-A-CH-L в учебниците по немски като чужд език в Македония” е бил обсъден и насочен за защита от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Даниела Стойчева, и официални рецензенти: доц. дпн Албена Чавдарова и доц. д-р Богдан Мирчев.

Берджухи Михран Сахакян – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Готовността на детето за училище като педагого-психологически проблем” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Теория на възпитанието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Надежда Витанова, и официални рецензенти: чл.-кор. проф. дпн Любен Димитров и проф. д-р Димитър Гюров.

Софка Илиева Станчева – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Възможности за интегриране на математически и икономически знания в обучението по математика в 4 клас на СОУ” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Начална училищна педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Александър Маджаров, и официални рецензенти: проф. д-р Марга Георгиева и доц. д-р Любен Витанов.

Анна Константинос Папастергиу – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Мултикултурното образование в Гърция” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Социална педагогика и социално дело” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. д-р Гинка Димитрова, и официални рецензенти: проф. дпн Николай Попов и доц. д-р Сийка Чавдарова - Костова.

Боян Веселинов Димиев – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Социално-педагогически аспекти на графитите като феномен на съвременната масова култура” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Управление на образованието и социална педагогика” към Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Научен ръководител: проф. дпн Йордан Колев, и официални рецензенти: проф. дин Георги Колев и доц. д-р Пелагия Терзийска.

Муна Абд ар-Рахман аш-Шайи – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Сравнителен анализ на обучението по изобразително изкуство във Факултета по начална педагогика в Кувейт и Катедрата по педагогика на изкуствата в Софийския университет „Св. Климент Охридски” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика на изкуствата” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дин Чавдар Попов и научен консултант: доц. д-р Нели Бояджиева. Официални рецензенти: проф. дпн Пламен Легкоступ и проф. д-р Стефан Алтъков.

През същия период неуспешно премина една процедура за присъждане на научното звание „доцент”.

 

През месеците октомври и ноември на 2008 г. СНС по педагогика проведе седем заседания. Успешно преминаха един избор за присъждане на научното звание „професор”, два – за „доцент” и следните публични защити:

Емил Асенов Герасков – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Ценностна и възпитателна насоченост на професионалното ориентиране” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Теория на възпитанието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Надежда Витанова, и официални рецензенти: проф. дпн Яна Рашева – Мерджанова и проф. д-р Доно Василев.

Силвия Димитрова Трайкова - Пархоменко – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Стимулиране на учебната мотивация чрез формиращото оценяване в начален етап на обучение (І и ІІ клас)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. д-р Емилия Василева, и официални рецензенти: проф. дпн Стоянка Жекова и доц. д-р Вася Делибалтова.

Генчо Василев Вълчев – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Логопедични аспекти на релацията билингвизъм – дизграфия” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Програмен съвет по педагогика към Центъра по хуманитарни науки на Бургаски свободен университет. Научен консултант: доц. д-р Радка Върбанова, и официални рецензенти: проф. дпн Васил Стамов и доц. д-р Веска Шошева.

Елена Петкова Петкова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Правото на детето да изразява мнение като ценност за учителите и родителите” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика и психология” към Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Научен консултант: доц. д-р Тодор Ангелов, и официални рецензенти: проф. д-р Елена Русинова и доц. д-р Цецка Коларова.

Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Кънчо Чолаков, и официални рецензенти: проф. д-р Петър Петров и проф. д-р Марга Георгиева.

Радка Иванова Димова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Типични трудности и грешки при усвояването на българския език в холандска езикова среда” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Лабораторията по приложна лингвистика към Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен консултант: доц. д-р Красимир Стоянов, и официални рецензенти: доц. дпн Галя Христозова и доц. д-р Ангел Петров.

Весела Белчева Белчева – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Формиране на комуникативна компетентност у учениците от ІІІ-ІV клас чрез работа с приказки (в ранното обучение по немски като чужд език)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Пенка Бурова, и официални рецензенти: проф. д-р Божидар Ангелов и доц. д-р Даниела Стойчева.

Наталия Иванова Витанова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Анимацията в процеса на обучение на студенти от професионално направление педагогика” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика и управление на образованието” към Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен консултант: доц. д-р Нели Бояджиева, и официални рецензенти: проф. дпн Пламен Радев и доц. д-р Иван Иванов.

Мая Йовкова Падешка – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Развиване на умения за аргументиране чрез обучението по български език (5-8 клас)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Катедрата по методика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова и проф. Кирил Димчев.

През същия период неуспешно премина една публична защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.