Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2007 г.

   

 

В Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК

 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

за периода декември 2006 – ноември 2007 г.

 

За периода декември 2006 – февруари 2007 г. СНС по педагогика проведе девет заседания. Успешно преминаха един избор за присъждане на научното звание “професор”, пет избора – за “доцент” и следните публични защити:

Соня Йорданова Стефанова – за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Изграждане на екологична култура у 5-7-годишните деца чрез игри и игрови форми” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Предучилищна педагогика” към Факултета по педагогика на ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград. Научен ръководител: доц. д-р Димитър Кр. Димитров, и официални рецензенти: доц. дпн Надежда Витанова и доц. д-р Ирина Колева.

Майя Людмилова Вацкичева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Възстановителен анализ на физичните задачи за училищния курс по физика” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Методика на обучението по физика” към Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Руси Чакалов, и официални рецензенти: проф. дпн Христо Попов и ст.н.с. д-р Станьо Станев.

Жеко (иконом Захарий) Манолов Дичев – за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Театрално-игровата дейност в учебно-възпитателния процес по религия в православното църковно училище (начална училищна възраст)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Начална училищна педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен консултант: проф. дпн Клавдия Сапунджиева, и официални рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова и доц. д-р Нели Бояджиева.

Надежда Ангелова Калоянова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Училищна адаптация на деца от ромската етно-малцинствена общност чрез технологията на продуктивното обучение” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Педагогика и психология” към Факултета по обществени науки на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас. Научен ръководител: доц. д-р Елена Георгиева, и официални рецензенти: проф. д-р Мария Белова и доц. дпн Христо Кючуков.

Верка Сашева Иванова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Изучаване на имената и местоименията с оглед на техните функции в текста (5 клас)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание” към Филологическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Стефанка Стефанова, и официални рецензенти: проф. д-р Христина Станева и доц. д-р Пенка Гарушева.

Красимира Теофилова Марулевска - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Синергетичният подход за повишаване качеството на обучението в началните класове” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика” към Факултета по педагогика на ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград. Научен ръководител: доц. д-р Добринка Тодорина, и официални рецензенти: доц. дпн Боян Лалов и доц. д-р Виолета Ванева.

Таня Спасова Беева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Взаимодействия на учениците с увреден слух в общообразователното училище” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Специална педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Владимир Радулов, и официални рецензенти: проф. д-р Ангелина Балтаджиева и доц. д-р Катя Дионисиева.

Йорданка Димова Вълканова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Развитие на планирането като метакогнитивна способност в конструктивната дейност на 5-7-годишните деца” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Естетическо възпитание” към Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”. Научен ръководител: проф. д-р Николай Божков, и официални рецензенти: проф. дпн Стоянка Жекова и доц. д-р Мария Баева.

Дора Симеонова Щерева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Разбиране на текст чрез анализ на граматичната му структура при обучение по руски език на студенти филолози” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини” към Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: доц. дфн Антонина Ценкова, и официални рецензенти: проф. дпн Клавдия Сапунджиева и ст.н.с. ІІ ст. д-р Любомир Дукадинов.

През същия период неуспешно преминаха един избор за присъждане на научното звание “професор”, един – за “доцент” и една публична защита за присъждане на образователната и научна степен “доктор”.

 

През месеците март и април на 2007 г. СНС по педагогика проведе осем заседания. Успешно преминаха два избора за присъждане на научното звание “професор”, четири – за “доцент” и следните публични защити:

Антоанета Анастасова Ангелачева – за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Екологично образование в процеса на обучение по химия (9. клас)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия” при Химическия факултет на ПУ “П. Хилендарски”. Научен ръководител: доц. д-р Елена Гергова, и официални рецензенти: проф. д-р Петър Лазаров и доц. д-р Здравка Малчева.

Яна Василева Иванова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Корекционно-възпитателна дейност и ресоциализация на деца с девиантно поведение” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Теория на възпитанието” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова, и официални рецензенти: проф. дпн Любомир Георгиев и доц. д-р Георги Петров.

Даниела Стефанова Петкова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Любовта при тийнейджърите от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Медико-социални науки” при Философския факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. Научен ръководител: ст.н.с. І ст. д-р Ралчо Трашлиев, и официални рецензенти: проф. дпн Виолета Борисова и доц. д-р Тодор Минев.

Светлозар Петков Вацов - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Образователният маркетинг като инструмент за управление на образованието” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Социална и специална педагогика” при Педагогическия факултет на ШУ “Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: проф. д-р Петър Балкански, и официални рецензенти: проф. д-р Милко Митрополитски и доц. д-р Галин Цоков.

Даниела Спасова Боцева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Динамика на езиковото развитие при деца с увреден слух (след кохлеарна имплантация)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Логопедия” при Философския факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. Научен ръководител: доц. д-р Катя Дионисиева, и официални рецензенти: проф. д-р Ангелина Балтаджиева и проф. д-р Ралчо Трашлиев.

Марияна Станчева Тодорова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Развитие на практически интелект при 6-годишните, чрез обучението по математика” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Педагогика и психология” при Факултет по обществени науки на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Научен ръководител: доц. д-р Тодорка Игнатова, и официални рецензенти: проф. д-р Дина Батоева и доц. д-р Димитър Г. Димитров.

Зорница Радева Ганева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Възпитание за преодоляване на предразсъдъци и стереотипи към деца от различни етноси” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Теория на възпитанието” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Сийка Чавдарова-Костова, и официални рецензенти: проф. дпн Емилия Рангелова и доц. д-р Ирина Колева.

Гергана Стоева Калпачка - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Методически възможности за използване на компютърни образователни технологии в обучението по физика в средното училище (Раздел “Механични трептения и вълни”)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Физика” при Природо-математическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. Научни ръководители: доц. д-р Пенка Бозарова и доц. д-р Иван Амов. Официални рецензенти: проф. дфн Людмил Вацкичев и доц. д-р Веселина Димитрова.

Яна Руменова Панайотова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Корекция на речниковия запас при деца с умствена изостаналост от ІV и V клас (В условията на помощно училище)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогически и социални науки” при Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: проф. д-р Ралчо Трашлиев, и официални рецензенти: проф. д-р Златко Добрев и доц. д-р Катерина Караджова.

През същия период неуспешно премина един избор за присъждане на научното звание “професор”.

 

За периода май – юли на 2007 г. СНС по педагогика проведе десет заседания. Успешно преминаха два избора за присъждане на научното звание „професор”, три – за „доцент” и следните публични защити:

Красимира Атанасова Димитрова – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Модел за непрекъсната геометрична пропедевтика в подготвителен и І-ІV клас” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Обществени и природни науки” при Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Научен ръководител: доц. Любен Портев, и официални рецензенти: проф. дпн Ради Радев и проф. д-р Марга Георгиева.

Мариела Петкова Тодорова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Реформаторската педагогика от края на ХІХ и първата половина на ХХ век (1890-1944) в българския периодичен педагогически печат” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика” при Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. дпн Албена Чавдарова, и официални рецензенти: проф. дпн Пламен Радев и доц. д-р Виолета Атанасова.

Елена Христова Бояджиева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Модел на целеобразуване в обучението по химия” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Учебно-научната лаборатория по химическо образование, история и философия на химията към катедра „Физикохимия” на Химическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дхн Добри Лазаров, и официални рецензенти: проф. д.пс.н. Петър Николов и доц. д-р Здравка Малчева.

Мара Рафаилова Русинова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Система за формиране на пунктуационната грамотност на учениците чрез уроците за сложно изречение (V-VІІ клас)” е бил обсъден и насочен за защита от Катедрата по методика на езиковото и литературното обучение и литературознание към Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научен консултант: доц. д-р Стефанка Стефанова, и официални рецензенти: проф. Кирил Димчев и проф. дпн Маргарита Георгиева.

Пламен Тодоров Милтенов - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Педагогическото взаимодействие в академичната виртуална среда (сравнителен анализ)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика и психология” към Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: проф. д-р Николай Божков, и официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова и проф. дпн Пламен Радев.

Иван Илков Масларски - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Здравното образование чрез обучението по биология” е бил обсъден и насочен за защита от Методически сектор по биологично образование към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Светла Евтимова, и официални рецензенти: проф. д-р Боряна Пирьова и доц. д-р Наташа Цанова.

Диана Георгиева Банкова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Формиращи педагогически възможности на християнското изкуство в съвременното образование (Профилирана подготовка по изобразително изкуство – гимназиален етап)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Педагогика на изкуствата” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Чавдар Попов, и официални рецензенти: проф. д-р Стефан Алтъков и доц. д-р Нели Бояджиева.

Елена Лазарова Каращранова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Статистика, вероятности и комбинаторика в съвременното обучение” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Информатика” при Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Научни консултанти: проф. дпн Иван Ганчев и ст.н.с. ІІ ст. Евгения Стоименова. Официални рецензенти: проф. д-р Марга Георгиева и доц. д-р Петя Асенова.

Акулина Андреева Стефанова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Модел за проверка и оценка в обучението по механични технологии за студенти педагози” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Технологично обучение и професионално образование” при Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Научен консултант: проф. д-р Константин Костов, и официални рецензенти: проф. д-р Веселин Брезин и доц. д-р Сашко Плачков.

Милена Кирова Иванова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Модел за определяне на образователни качества на компютърни програми по химия” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Учебно-научната лаборатория по химическо образование, история и философия на химията към катедра „Физикохимия” на Химическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Здравка Малчева, и официални рецензенти: проф. дхн Добри Лазаров и доц. д-р Людмила Генкова.

Мария Иванова Иванова-Тепавичарова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Модел за обучение в социални умения на лица със зависимост от психоактивни вещества” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика” към Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Бончо Господинов, и официални рецензенти: доц. дпн Надежда Витанова и доц. д-р Веска Шошева.

Иванка Богомилова Кирилова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Стимулиране на интересите на учениците от началното училище към околната среда чрез използване на стратегии за активно учене” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Начална училищна педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Илиана Мирчева, и официални рецензенти: проф. д-р Петър Лазаров и доц. д-р Ваня Петрова.

Милена Илиева Божкова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Система за методическа подготовка по природознание на студентите – бъдещи начални учители” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Функционална биология” при Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: доц. д-р Мария Велева, и официални рецензенти: проф. д-р Петър Лазаров и доц. д-р Наташа Цанова.

Керанка Георгиева Велчева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Формиране на графични знания и умения у учениците V-VІІІ клас чрез технологичното обучение” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Експериментална физика и технологии” при Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: доц. д-р Янка Тоцева, и официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова и доц. д-р Мариана Генчева.

 

За периода септември – ноември на 2007 г. СНС по педагогика проведе осем заседания. Успешно преминаха два избора за присъждане на научното звание „професор”, един - за „доцент” и следните публични защити:

Галя Михайлова Христозова – за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: „Учебната задача по български език – основен фактор за изграждане на лингвистична компетентност в ІІІ и в ІV клас” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Програмен съвет по педагогика при Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет. Официални рецензенти: проф. дпн Маргарита Георгиева, проф. д-р Стойка Здравкова и проф. д-р Емилия Василева.

Георги Петков Иванов - за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: „Развитие на сетивното познание на учениците в обучението по домашен бит и техника (първи клас)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова, проф. дпн Любен Десев и доц. д-р Николай Цанев.

Йорданка Христозова-Мандраджиева – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Формиране на интеркултурна компетентност на студенти от висши професионални учебни заведения чрез обучението по чужд език” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Сийка Чавдарова-Костова, и официални рецензенти: проф. дпн Лиляна Грозданова и проф. д-р Вяра Гюрова.

Елисавета Исаева Нохра – за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Учебните постижения и представите за себе си при зрително затруднени ученици: самовъзприемане и възприемане от учителя” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Специална педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Владимир Радулов, и официални рецензенти: проф. Пламен Калчев и доц. д-р Мира Цветкова-Арсова.

Цветанка Костадинова Коловска - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Ролята на музикалното възпитание за социализирането на обучаваните” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра „Музика” към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Научен ръководител: проф. д-р Пенка Минчева, и официални рецензенти: проф. дпн Галина Стоянова и проф. д-р Тиха Делчева.

Анна Савова Георгиева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Читателски профил на учениците от първи до четвърти клас” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Начална училищна педагогика” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Татяна Борисова, и официални рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова и доц. д-р Илиана Мирчева.

Нели Христова Митева - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Ограмотяването на немски език в началния етап на основната образователна степен” е бил обсъден и насочен за защита от Катедрата по немска филология към Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Научен ръководител: доц. д-р Павлина Стефанова, и официални рецензенти: проф. дфн Ана Димова и доц. д-р Даниела Стойчева.

Калина Динкова Михова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Обучението в писане на есе: теоретично моделиране и технологии на опита (В уроците по български език и литература в гимназиалния етап на средната образователна степен)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Катедрата по методика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен консултант: доц. д-р Милена Васева, и официални рецензенти: проф. дпн Мария Герджикова и доц. д-р Адриана Дамянова.

Милка Николова Терзийска-Стефанова - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (От Х век до Освобождението)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „История на педагогиката и управление на образованието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: доц. дпн Албена Чавдарова и доц. д-р Невена Филипова.

Силва Гаро Налбантян-Хачерян - за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд със заглавие: „Възпитателни възможности на културните институции за интегриране на етническите общности в Република България” е бил обсъден и насочен за защита от катедра „Теория на възпитанието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Сийка Чавдарова-Костова, и официални рецензенти: проф. д-р Гинка Димитрова и доц. д-р Лиляна Тодорова.

През същия период неуспешно премина един избор за присъждане на научното звание „доцент”.