Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2006 г.

   

За периода: м.януари 2006 г. - м.юли 2006 г.

Проведени 24 заседания и избори:

за професор - 6 за ст.н.с. I степен - 1 за доцент - 8

Публични защити:

 

 • Елка Кирилова Янакиева – за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: “Теоретико-методически модел за екологическо възпитание на децата от предучилищна възраст” е бил обсъден и насочен за защита от разширен съвет на катедра “Предучилищна педагогика” при Факултета по педагогика на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Официални рецензенти: проф. дпн Светлана Димитрова, проф. д-р Тиха Делчева и доц. д-р Димитър Кр. Димитров.

 • Албена Дянкова Чавдарова – за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: “Хербартианството и неговото влияние върху педагогическата теория и практика в България” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “История на педагогиката и управление на образованието” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. дпн Йордан Колев, доц. дпн Пламен Радев и доц. д-р Нели Бояджиева.

 • Валери Францевич Занглигер – за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд със заглавие: “Руските пословици и техният подбор за активно усвояване от българските студенти - русисти” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Катедрата по руски език при Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. дпн Емилия Гочева, проф. дфн Пенка Филкова и доц. д-р Любомир Дукадинов.

 • Цветана Първанова Добрева – за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Дисертационният труд е със заглавие: “Индивидуализирано моделиране на спортната подготовка при висококвалифицирани гимнастички” . Официални рецензенти: проф. дпн Светлана Димитрова, проф. д-р Филип Филев и доц. д-р Крася Каваклова.

 • Мария Николаевна Кара – за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Синтезът на научното и художественото познание при възпитателното въздействие върху учащите се” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Теория на възпитанието” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. дпн Надежда Витанова и научен консултант: чл. кор. проф. дпн Любен Димитров. Официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова и доц. д-р Сийка Чавдарова – Костова.

 • Владислав Динков Господинов - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Рационалното и емоционалното при юношите с девиантно поведение и тяхното превъзпитание” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Теория на възпитанието” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Сийка Чавдарова – Костова, и официални рецензенти: проф. дпн Емилия Рангелова и доц. дпн Надежда Витанова.

 • Марина Георгиева Пиронкова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Частното училище в образователната система на България (от Възраждането до 1948 г.)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Социална педагогика и социално дело” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. дпн Николай Попов и доц. д-р Галин Цоков.

 • Орнела Александрова Колева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Съвременни методи за стимулиране и развитие на познавателните интереси на учениците при изучаване на курса по география и икономика на България” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Регионална и политическа география” при Геолого-Географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Мария Маноилова, и официални рецензенти: проф. д-р Петър Лазаров и доц. д-р Нено Димов.

 • Виолета Илиева Кърцелянска-Станчева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Стимулиране проявите на въображението за конструктивна дейност на 5-7 – годишните деца” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Предучилищна педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. дпн Любен Десев и доц. д-р Мария Баева.

 • Ани Димова Златева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Стереотипните изображения в рисунките на децата от начална училищна възраст” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: доц. д-р Бисер Дамянов, и официални рецензенти: проф. д-р Тиха Делчева и доц. Пламен Легкоступ.

 • Ася Емилова Асенова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Технологичен модел за формиране на система от общонаучни умения (за студенти – бъдещи учители по биология)” е бил обсъден и насочен за защита от “Методически сектор по биологично образование” при Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Наташа Цанова, и официални рецензенти: проф. д-р Ралчо Трашлиев и доц. дпн Александър Панайотов.

 • Александра Стефанова Иванова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Развитие на художествения изказ чрез арт терапевтичен метод (приложение на модел за работа с деца и юноши от дом за отглеждане)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика на изкуствата” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Нели Бояджиева, и официални рецензенти: доц. дпн Клавдия Сапунджиева и доц. д-р Теодор Попов.

 • Христина Миланова Калпачка - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Обучаващи и диагностични функции на тестове по физикохимия на повърхностите и дисперсните системи” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Методика на обучението по химия” при Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Стефан Манев и научни консултанти: доц. д-р Лиляна Боянова и проф. дхн Борян Радоев. Официални рецензенти: проф. д-р Васил Симеонов и доц. д-р Свобода Бенева.

 • Радка Мирчева Стаматова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Формиране на система за екологично образование с учениците от І-ІV клас” е бил обсъден и насочен за защита от разширен съвет на катедра “Педагогика и психология” при Факултета по обществени науки на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. Научен консултант: доц. д-р Апостол Апостолов, и официални рецензенти: доц. дпн Здравка Костова и доц. д-р Лиляна Никова-Владова.

 • Николай Георгиев Гюлчев - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5-7 – годишните деца” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Предучилищна педагогика” при Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научен консултант: доц. Пламен Легкоступ, и официални рецензенти: проф. дпн Огнян Занков и доц. д-р Стоян Здравков.

 • Елка Трифонова Иванова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Указатели и структури от данни при обучението по програмиране” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Алгебра и геометрия” при Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научен консултант: доц. д-р Красимир Манев, и официални рецензенти: доц. дмн Стоян Капралов и доц. д-р Петя Асенова.

 • Десислава Василева Стоянова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Технологичен модел за повишаване равнището на социализация на 5-7 – годишните деца, лишени от родителски грижи (чрез средствата на педагогическото общуване)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика, психология и история” при Факултета по педагогика на Русенския университет “Ангел Кънчев. Научен ръководител: доц. д-р Мара Илиева, и официални рецензенти: проф. д-р Гинка Димитрова и доц. д-р Елена Русинова.

 • Елена Славчева Савова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Стратегии за четене на немскоезичен художествен текст (върху материал от кратка проза)” е бил обсъден и насочен за защита от Департамент “Чужди езици и литератури” на Нов български университет. Научен ръководител: доц. д-р Мария Грозева, и официални рецензенти: проф. дпн Лиляна Грозданова и доц. д-р Даниела Стойчева.

 • Димитър Цветанов Арнаудов - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Методическа теория на училищния учебник по история” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “История” на ПУ “Паисий Хилендарски”. Официални рецензенти: проф. д-р Йордан Шопов и проф. дфн Желязко Стоянов.

 • Нели Стойчева Димитрова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Изграждане на функционална грамотност на личността чрез технологичното обучение в общообразователната подготовка” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Експериментална физика и технологии” при Факултета по природни науки на ШУ “Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: доц. д-р Ваня Георгиева, и официални рецензенти: проф. д-р Ралчо Трашлиев и доц. д-р Ценка Йолова.

 • Диана Стойчева Митова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Технологичното обучение в България, Франция и Турция (прогимназиален етап) – сравнително педагогическо изследване” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Технологично обучение и професионално образование” при Факултета по педагогика на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Официални рецензенти: проф. д-р Николай Божков и проф. дпн Николай Попов.

 • Моника Борисова Георгиева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Приемното семейство като алтернативна форма за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Дидактика” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Бончо Господинов, и официални рецензенти: проф. дпн Виолета Борисова и доц. д-р Богдана Георгиева.

 • Божанка Раднева Байчева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Вокалната работа с ученици при изпълнение на попмузика” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Музикално възпитание и изпълнителство” при Педагогическия факултет на ШУ “Епископ Константин Преславски”. Научен ръководител: проф. д-р Анастасия Атанасова – Вукова, и официални рецензенти: проф. Борис Карадимчев и доц. д-р Мария Попова.

 • Надуа Абдула Мохамед Касим - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Форми на съвместна работа между семейството и училището за преодоляване на затрудненията и неуспехите на учениците” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика” при Факултета по педагогика на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Научен ръководител: доц. д-р Лидия Цветанова–Чурукова, и официални рецензенти: проф. д-р Емилия Василева и доц. д-р Теодор Попов.

 • Емилия Чавдарова Велинова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Цикълът разкази като литературен и образователен проблем” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедрата по методика при Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Адриана Дамянова, и официални рецензенти: проф. дпн Румяна Йовева и проф. дпн Мария Герджикова.

 • Невянка Енчева Йоргова - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Модел на лабораторен практикум по аналитична химия за профилирано обучение” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Физикохимия” при Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Лиляна Боянова и научен консултант: доц. д-р Божана Желязкова. Официални рецензенти: проф. д-р Ралчо Трашлиев и доц. д-р Здравка Малчева.

 • Маргарита Илиева Тенева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд със заглавие: “Виртуалното общуване между преподаватели и студенти – единство и противоречия” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Педагогика и мениджмънт” при Инженерно-педагогическия факултет (в Сливен) на Техническия университет – София. Научни ръководители: проф. д-р Димитър Павлов и доц. д-р Коста Герджиков. Официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова и проф. д-р Николай Божков.

 

През същия период неуспешно преминаха един избор за присъждане на научното звание “професор”, един – за “доцент” и една защита за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”.

 

За периода: м.септември 2006 г. - м. ноември 2006 г.

Проведени 10 заседания и избори:

за професор - 1 за доцент - 3

Публични защити:

 

 • Пламен Анатолиев Легкоступ - за присъждане на научната степен "доктор на педагогическите науки". Дисертационният труд със заглавие: "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст" е бил обсъден и насочен за защита от разширен съвет на катедра "Предучилищна педагогика" при Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Официални рецензенти: чл. кор. проф. дпн Любен Димитров, проф. дпн Огнян Занков и доц. д-р Лучия Ангелова.

 • Евдокия Димитри Афксендиу - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Детската хорова формация - фактор за музикалното възпитание на кипърските деца" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Педагогика на изкуствата" при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: доц. д-р Жан Гологанов, и официални рецензенти: проф. дпн Йордан Колев и доц. Теодора Павлович.

 • Катя Йорданова Стоянова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Качествени аспекти на практическата подготовка на работната сила за строителството във формалния сектор на професионалното образование" е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра "Природоматематически и технологични дисциплини" при Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: доц. д-р Желю Желев, и официални рецензенти: ст. н.с. дпн Елена Баткова и проф. д-р Стефчо Димитров.

 • Пламен Иванов Варчев - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Изследване на ефективността на използване на екипи при усвояване на базисни умения за работа в екип" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Методика на обучението по физика" при Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: проф. д-р Петър Галанов, и официални рецензенти: доц. дпн Пламен Радев и доц. д-р Маргарита Градинарова.

 • Златка Михайлова Ангелова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Особености на социално-педагогическата работа със зависими към хероин младежи (оценка и развитие на социални умения)" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Социална педагогика и социално дело" при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: доц. д-р Нели Петрова - Димитрова, и официални рецензенти: проф. дпн Виолета Борисова и доц. д-р Милка Атанасова.

 • Ива Красимирова Владимирова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Медиите и формиране на агресивни поведенчески нагласи у подрастващите" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Социална педагогика и социално дело" при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: проф. д-р Мария Белова, и официални рецензенти: проф. дпн Виолета Борисова и доц. д-р Нели Петрова - Димитрова.

 • Марина Теофилова Теофилова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в единадесет-дванадесетгодишна възраст" е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра "Рисуване" при Факултета по изобразителни изкуства на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Научен ръководител: доц. д-р Стоян Здравков, и официални рецензенти: проф. дпн Огнян Занков и доц. Пламен Легкоступ.

 • Димитър Илиев Балкански - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Педагогика на изобразителното изкуство" при Педагогическия факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски". Научен ръководител: доц. д-р Благомир Папазов, и официални рецензенти: проф. дпн Огнян Занков и доц. Пламен Легкоступ.

 • Надежда Стефанова Карастанева - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Оптимизация на подготовката на учители по биология чрез интеграция на традиционно и дистанционно обучение" е бил обсъден и насочен за защита от "Методически сектор по биологично образование" при Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: доц. д-р Стоянка Рашкова, и официални рецензенти: проф. д-р Димо Йорданов и доц. д-р Наташа Цанова.

 • Наталия Младенова Христова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Литературното образование в постмодерната ситуация (Един възможен дизайн на обучение в литературно писане)" е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на Катедрата по методика при Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Мария Герджикова, и официални рецензенти: проф. дпн Румяна Йовева и доц. д-р Адриана Дамянова.

 • Ася Симеонова Велева - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Стимулиране на творчеството у 5-6 – годишните деца със средствата на хумора" е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра "Педагогика, психология и история" при Русенския университет “Ангел Кънчев”. Научен ръководител: доц. д-р Милка Делиганева, и официални рецензенти: проф. д-р Мария Белова и доц. д-р Димитър Димитров.

 • Златина Костадинова Шаркова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд със заглавие: "Диагностика и развитие на умения за ориентиране в пространството при 10-11 – годишни ученици" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Начална училищна педагогика" при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". Официални рецензенти: проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Здравка Новакова.

 

През същия период неуспешно преминаха три избора за присъждане на научното звание "професор".