Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2004 г.

   

За периода: 26.02.2004 г. - 03.06.2004 г.

Проведени избори:

за професор - 2 за доцент - 6 Защитени дисертации за присъждане на научните степени “доктор по педагогика” - 9 и “доктор на педагогическите науки” - 1

Публични защити:

 

 • Магдалена Костадинова Глушкова, дисертация за научната степен “доктор на науките”, на тема: “Хуманизиране на детското развитие в условията на предучилищното физическо възпитание” . Рецензенти: проф. дпн Св. Димитрова, проф. дпн Ив. Попови и проф. дпн Кл. Бойчев.

 • Емилия Димитрова Божкова, докторант към ЮЗУ”Н. Рилски”, дисертация на тема: ”Предприемачеството в предметното поле на технологичното обучение”. Рецензенти: проф. д-р М. Митрополитски и доц. д-р В. Георгиева.

 • Люсила Петкова Цанкова, докторант към СУ ”Св. Кл. Охридски”, на тема: “Обобщението в обучението по география в българското средно училище”. Рецензенти: проф. д-р П. Лазаров и проф. д-р Ст. Карастоянов.

 • Радост Иванова Василева, докторант към ЮЗУ, на тема: “Формиране на умения за решаване на обикновени диференциални уравнения от I -ви ред у студентите физици” . Научен р-л: проф. ст.н. с. д-р М. Маринов. Научен консултант: доц. д-р В. Димитрова. Рецензенти: ст.н. с. дпн С. Гроздев и доц. д-р Д. Тодорина.

 • Тони Кондева Чехларова, докторант към ПУ “Паисий Хилендарски”, на тема: “Редици в обучението по математика до шести клас”. Научен р-л: проф. дпн Ив. Ганчев. Рецензенти: проф. д-р П. Петров и доц. д-р Ив. Иванов.

 • Милка Петрова Маринова, докторант към СУ, на тема “Педагогическото взаимодействие и демократизиране на училищната общност” . Научен р-л: проф. дпн Е. Рангелова. Рецензенти: проф. д-р Л. Димитров и доц. д-р В. Гюрова.

 • Дечко Митев Игнатов, докторант към БУ “Проф. А. Златаров” на тема: “Изследване и контролиране на физическата дееспособност и моториката на учениците от начална училищна възраст” . Научен р-л: проф. д-р П. Буюклиев. Рецензенти: проф. д-р К. Жалов и доц. м. Малчев.

 • Катя Симеонова Николова, докторант към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, на тема: “Изследване на проблемно-субектното пространство в частно дидактическото технологично обучение на студенти (домашен бит и техника)”. Рецензенти: проф. д-р П. Петров и доц. д-р М. Баева.

 • Салтас Василиос Константинос, докторант към СУ, на тема: “Задачите в древногръцката математика и в съвременното гръцко училище” . Научен р-л: проф. дпн Ив. Ганчев. Рецензенти: ст. н. с. дпн С. Гроздев и доц. д-р Здр. Лалчев.

 • Орлин Дворянов, докторант към СУ, ФНПП, на тема: “Изучаване на концептуалните форми - предпоставка за творческа реализация на студентите от специалност “Педагогика на изобразителното изкуство”. Рецензенти: проф. д. изк. н. Ч. Попов и доц. дпн Кл. Сапунджиева.

 • Смилена Димитрова Смилкова, докторант към СУ, на тема: “Клавирната методика на доц. Лидия Кутева и приносът й в развитието на българската музикална педагогика” . Рецензенти: проф. Л. Динолов и доц. д-р Жан Гологанов.

 

За периода: 09.2004 г. - 11.2004 г.

Проведени избори:

за професор - 2 за доцент - 2 Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор" - 2 и "доктор на педагогическите науки" - 2

Публични защити:

 

 • Йордан Борисов Табов - за присъждане на научната степен "доктор на педагогическите науки". Дисертационният труд на тема: "Подбор, подготовка за решаване и оценяване на задачи за математически състезания" е бил обсъден и насочен за публична защита от разширено научно звено към Института по математика и информатика при Българската академия на науките. Официални рецензенти: проф. дмн Стефан Додунеков, проф. д-р Марга Георгиева и проф. д-р Петър Петров.

 • Надежда Витанова - за присъждане на научната степен "доктор на педагогическите науки". Дисертационният труд на тема: "Възпитание и възрастов сензитивен потенциал на човека" е бил предложен за защита от катедра "Теория на възпитанието" на Факултета по педагогика при СУ "Св. Климент Охридски". Официални рецензенти: проф. дпн Стоянка Жекова, чл. кор. проф. дпн Любен Димитров и проф. дпн Петър Николов.

 • Нино Петров Михайлов - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд на тема: "Концептуално-дейностен модел на обучението по роден край (І-ІІ клас)" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Педагогика" при Факултета по педагогика на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Официални рецензенти: проф. д-р Петър Лазаров и доц. д-р Илиана Мирчева.

 • Светла Стефанова Савчева - за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Дисертационният труд на тема: "Aгресията сред учениците като педагогически феномен " е бил обсъден и предложен за защита от катедра "Теория на възпитанието" при Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова и официални рецензенти: проф. д-р Стефан Чернев и доц. д-р Надежда Витанова.

 

През същия период неуспешно преминаха два избора за присъждане на научното звание "доцент", една публична защита за присъждане на научната степен "доктор на педагогическите науки" и четири - за образователната и научна степен "доктор". Необходимо е кандидатите предварително да се запознаят с нормативните документи и изисквания на Президиума на ВАК, като обърнат внимание най-вече на критериите и показателите за присъждане на научни звания и степени. Препоръчително е те да си направят лична самопреценка, преди откриването на съответната процедура.