Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2003 г.

   

За периода 20.02.2003 г. – 08.05.2003 г.

Проведени избори:

за професор - 1 за доцент – 3 за ст.н.с.ІІ ст. - 1

Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор" и " доктор на педагогическите науки " - 6

Публични защити:

 

 • Вилия Иванова Великова, дисертация за присъждане на научната степен "доктор на педагогическите науки", на тема: “Образователните метаконструкти в образователната дейност”. Рецензенти: проф. дфн К. Костов, проф. д-р Д. Павлов и проф. д-р Р. Трашлиев.

 • Роза Иванова Войнова, дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", на тема: "Ефективност на технологичното провеждане на практическите занятия по физика в Технически Университет. Технология на обучение на студенти по “изпреварваща” програма". Рецензенти: проф. дпн Петър Петров и проф. дфн Людмил Вацкичев.

 • Лиляна Александрова Грозданова, дисертация за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”, на тема: “Комплексен метод за интензификация на обучението по чужд език: от приемане към усвояване на информация” . Рецензенти: проф. дфилн, д-р хон. кауза Стефана Димитрова, проф. д-р Боримир Кръстев и доц. д-р Мария Георгиева

 • Васил Ангелов Кузмов, дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", на тема: "Овладяване на движенията на човешката фигура като изразно средство в детската рисунка от пет-шест годишните деца”. Рецензенти: проф.дпн Огнян Занков и доц. д-р Веселин Василев.

 • Али Хасан Асади от Израел, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", на тема: “Отношението между организационния климат в арабското средно училище в Израел и степента на отчужденост на учащите”. Рецензенти: доц. дпсн Н. Александрова и доц. д-р М. Атанасова.

 • Фехим Ханифия Хускович от Македония, докторант към СУ ”Св.Кл. Охридски”, ФНПП, дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, на тема: “Обучението по изобразително изкуство в Република Македонаия и Република България” . Научен р-л: доц. Д. Немцов и рецензенти: доц. дин Ч. Попов, доц. д-р Н. Попов.

 

За периода 22.05.2003 г. – 16.10.2003 г.

Проведени избори:

за професор - 2 за доцент – 4

Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор" - 10

Публични защити:

 

 • Бойка Жекова Градинарова, докторант към Инжинерно-педагогическия факултет- Сливен на ТУ - София, дисертация на тема: “Интегративни изисквания към методиката и технологията на дистанционното обучение и образователния софтуер” . Рецензенти: проф. д-р П. Петров и доц. д-р Б. Лалов.

 • Златка Петкова Ваклева, ПУ “П. Хилендарски”, дисертация на тема: “За някои иновационни методи за екологично образование в урока по биология 10. (9.) клас”. Рецензенти: проф. д-р П. Петров и доц. д-р З. Костова.

 • Георги Йорданов Проданов, докторант към ВТУ “Св. св. Крил и Методий”, на тема: “Формиране на здравословен стил на живот у учениците от 3 - 4 клас”. Рецензенти: проф. д-р П. Петров и доц. дпн И. Топузов.

 • Евгения Борисова Бибова - Петкова, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски” – ФП, на тема: “Дидактически проекции на интереса към изобразителното изкуство (V – VI клас)”. Рецензенти: проф. дпн Р. Бабалова и доц. д-р Д. Немцов.

 • Жана Атанасова Янкова, докторант към ТУ – Стара Загора, на тема: “Екологичното обучение и възпитание в свободноизбираемата подготовка 5. –7. клас на помощното училище”. Научен консултант: доц. д-р В. Шошева и рецензенти: проф. д-р Зл. Добрев, доц. д-р Г. Ставрева.

 • Снежана Христова Николова, докторант къв ШУ “Епископ К. Преславски”, на тема: “Графичните умения като компонент на училищната готовност – същност, диагностика, корекция (при първокласници от помощно училище)” . Научен консултант: ст. н. с. I ст. Р. Трашлиев и рецензенти: проф. д-р Зл. Добрев и доц. д-р Е. Василева.

 • Мария Борисова Кръстанова, докторант към ПУ “П. Хилендарски”, на тема: “Развитие на музикалната памет в началното обучение по акордеон”. Научен р-л: проф. д-р П. Минчева и рецензенти: проф. Д. Батоева, проф. ди П. Стоянов.

 • Адриан Георгиев Георгиев, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски ”- ФНПП, на тема: “ Приложение на музикални компютърни технологии в обучението по музика” . Рецензенти: проф. д-р В. Чучков и проф. дпн Й. Колев.

 • Елисавета Иванова Здравкова, докторант към СУ “Кл. Охридски - ФП”, на тема: “Функционирането на специализираните държавни институции за работа с малолетни и непълнолетни правонарушители като педагогически проблем”. Научен ръководител: доц. д-р Г. Петров и рецензенти: проф. дпн Е. Рангелова, доц. д-р В. Гюрова

 • Пламен Петров Лазаров, докторант към ЮЗУ “Н. Рилски”- Благоевград, на тема: “ Педагогически аспекти на подготовката на педагогически кадри”. Рецензенти: проф. д-р Н. Божков и проф. д-р М. Митрополитски.

 

За периода: 23.10.2003 г. – 29.01.2004 г.

Проведени избори:

за доцент - 5 Защитени дисертации за присъждане на научните степени “доктор по педагогика” - 13 и “доктор на педагогическите науки” - 1

Публични защити:

 

 • Ганка Петрова Косекова, дисертация за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”, на тема: “Основи на WEB- базирано обучение по биохимия” . Рецензенти: проф. дбн В. Митев, проф. дмн Ив. Крушков и доц. д-р Р. Пейчева.

 • Мария Стоянова Алексиева, докторант към БСУ, дисертация на тема: “Родителски нагласи и тактики към началното училище и образование” . Научен ръководител: проф. дпн Ст. Жекова и рецензенти: проф. дпн П. Николов и доц. д-р Е. Василева.

 • Петко Шайновски, докторант към ЮЗУ”Н. Рилски”, дисертация на тема: ”Сравнително проучване на застъпеността на техническата култура в основното образование” . Рецененти:доц. дпн Пл. Радев и доц. д-р Колев.

 • Тинка Димитрова Иванова, докторант към БУ “Проф. д-р А. Златаров”, на тема: “Цялостното обучение в българското първоначално училище от началото на ХХ век до 1944 година”. Рецензенти: доц. дпн Кл. Сапунджиева и доц. д-р А. Чавдарова.

 • Мая Любенова Чолакова, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски” – ФННП, на тема: “Социално-педагогически измерения на потенциала за учене при деца от етно-малцинствени общности” . Рецензенти: проф. д-р Г. Бижков и доц. дпсн Н. Александрова.

 • Йосиф Ясенов Нунев, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски” - ФНПП, на тема: “Десегрегацията в образованието на ромските деца (социално педагогически аспекти)” . Рецензенти: проф. д-р Г. Бижков, доц. д-р Н. Бояджиева.

 • Бойка Генова Димитрова, докторант към ПУ “Паисий Хилендарски”, на тема: “Прояви на просоциално поведение при деца от средната училищна възраст”. Рецензенти: проф. дпн Ст. Жекова и доц. д-р В. Василев.

 • Теодора Александрова Коларова–Кънчева, докторант към ПУ “Паисий Хилендарски”, на тема: “Интелектуалната рефлексия в обучението по биология в 9. клас”. Научен ръководител: доц. д-р Гр. Ставрева и рецензенти: проф. дпн Ст. Жекова и доц. д-р М. Кабасанова.

 • Райка Асенова Стоянова, докторант към ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема: “Природни и технически знания в българските солунски гимназии (1880-1913)” . Научен консултант: доц. д-р П. Бозарова и рецензенти: проф. д-р Й. Шопов и доц. д-р А. Чавдарова.

 • Светлана Игнатовска, докторант към ШУ “Епископ Константин Преславски”, на тема: “Корекционно-развиващата роля на подвижните игри в началните класове на помощното училище”. Научен консултант: доц. дпн Ив. Карагьозов и рецензенти: проф. д-р А. Балтаджиева и доц. д-р В. Шошева.

 • Теменуга Ганчева Тенева, докторант към ШУ “Епископ Константин преславски”, на тема: ” Урокът по литература в педагогическия дискурс” . Научен ръководител: проф. дпн Р. Йовева и рецензенти: проф. дпн М. Герджикова и доц. д-р Е. Василева.

 • Стефан Семков Стефанов, докторант към СУ, ФНПП, на тема: “Основни институции за организация и управление на образователното дело през Възраждането” . Рецензенти: доц. дпн К. Сапунджиева и доц. д-р Г. Цоков.

 • Елена Николова Джамбазова–Спасунина, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, на тема: “Страхът у учениците от I-IV клас в обучението по физическо възпитание” . Рецензенти: проф. дпн К. Рачев и доц. д-р К. Герджиков.

 • Марина Колева Николова, докторант към ИПФ – Сливен, на тема: “ Динамика на мотивите при подготовката на инженери с професионална квалификация “учител”. Научен консултант: доц. д-р М. Гавазов и рецензенти: проф. д-р Т. Делчева и доц. д-р Я. Тоцева.