Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2002 г.

   

За периода: 13.12.2001 г. - 31.01.2002 г. г.

Проведени избори:

за професор - 1 за доцент – 3 Защитени дисертации за присъждане на научната степен "доктор по педагогика" - 8

Публични защити:

 

 • Емилия Любенова Маркова, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: ”Ресоциализацията на лишени от свобода като социално-педагогически проблем”. Научен ръководител:проф. Дпн Е. Рангелова и рецензенти: проф. дпн Л. Димитров и доц. д-р Т. Минев.

 • Радка Колева Гайдова, докторант към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, на тема: ”Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при пет-седемгодишните деца ”. Научен ръководител: проф. дпн Е. Петрова и рецензенти: проф. дпн О. Занков и доц. д-р М. Баева.

 • Борислав Петров Юруков, докторант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ ”Н. Рилски”, на тема: “Технология за обучение по математическо оптимиране в средното училище”. Научен ръководител: доц. д-р Ив. Мирчев рецензенти: акад. П. Кендеров и проф. дпн Р. Радев.

 • Росица Борисова Пенкова, докторант към Су “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, на тема: ”Вариантна технология за усъвършенстване работата с кратките фолклорни и литературни форми жанрове в началните класове”. Рецензенти: проф. д-р Ст. Здравкова и доц. д-р Т. Дяков.

 • Евгения Стоичкова Иванова, докторант към ШУ ”Епископ Константин Преславски”, на тема: “Театрално-поетическите форми като педагогическо средство в началното образование” . Научен консултант: доц. д-р Л. Милков и рецензенти: проф. д-р Е. Сотирова и доц. д-р Кл. Сапунджиева.

 • Алексей Димитров Стоев, докторант на самостоятелна подготовка към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: “Развитие на познавателната самостоятелност чрез активни наблюдения в процеса на обучение в народните астрономически обсерватории” . Рецензенти: проф. д-р дпн Л. Десев и проф. д-р П. Галанов.

 • Галина Борисова Хайдар, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: ”Превенция на риска: обучението на децата по безопасност на движението и развитието на когнитивните им операции”. Научен консултант: доц. д-р Н. Витанова и рецензенти: проф.дпн П. Николов и доц. д-р Б. Ангелов.

 • Мая Сотирова Сотирова, докторант към СУ ”Св. Кл. Охридски”, ФНПП, на тема: ”Нестандартноста у детето от начална училищна възраст” . Научен ръководител: проф. д-р М. Белова А. и рецензенти: проф. дпн П. Николов и доц. д-р Н. Бояджиева.

 

За периода: 25.04.2002 г. – 18.07.2002 г.

Проведени избори:

за доцент – 2 Защитени дисертации за присъждане на научната степен "доктор на педагогическите науки" - 8

Публични защити:

 

 • Клавдия Василева Сапунджиева, дисертация за научната степен “доктор на педагогическите науки”, на тема: “Театърът в българската културно-възпитателна традиция” . Рецензенти: проф. дпн М. Герджикова, проф. д-р М. Белова и доц. д-р Н. Бояджиева.

 • Янка Димитрова Стоименова, докторант към ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема: “Развитие на математическите способности у учениците в начална училищна възраст чрез решаване на творчески задачи” . Научен ръководител: доц. д-р Д. Димитров и рецензенти: проф. дпн Ив. Ганчев, доц. д-р А. Манова.

 • Весела Василева Димова, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: “Изграждане на методологични знания и умения по физика при изучаване на топлинните явления и процеси в училище” . Научен ръководител: доц. д-р В. Димитирова и рецензнти: доц. дпн Я. Мерджанова, доц. д-р Хр. Цеков.

 • Гордана Иван Попова, докторант към ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема: “Фреквенция на дизартикулиите и ролята на играта за преодоляване на говорните нарушения и развитие на комуникативните умения у децата от предучилищна възраст” . Научен ръководител: доц. д-р Д. Димитров и рецензенти: проф. д-р Ф. Даскалова, доц. д-р Р. Върбанова.

 • Антония Тонева Кръстева, докторант къв ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий”, на тема: “Формиране на умения за работа в екип у учениците от III клас”. Рецензенти: проф. дпс.н П. Николов и проф. д-р П. Петров.

 • Румяна Димитрова Велкова, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: “Влияние на корекционното обучение върху двигателното развитие и когнитивните процеси на умствено изостанали деца”. Рецензенти: проф. д-р Зл. Добрев и доц. д-р И. Петров.

 • Емилия Ангелова Великова, докторант към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, на тема: “Стимулиране на математическото творчество на ученици в IХ – ХII клас”. Научен ръководител: проф. д-р М. Георгиева и рецензенти: проф. дпн Ив. Ганчев, проф. дпн Л. Десев.

 • Андрей Емилов Петев, докторант към ПУ “П. Хилендарски”, на тема: “Моделиране при изучаване на електрични и магнитни явления в средното училище”. Научен ръководител: проф. дфзн Н. Балабанов, научен консултант: доц. д-р Ст. Николов и рецензенти: проф. дфзн Ив. Лалов, доц. д-р П. Бозарова.