Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2001 г.

   

За периода: 25.01.2001 г. - 17.05.2001 г.

Проведени избори:

за доцент – 8 Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор по педагогика" – 15 и "доктор на педагогическите науки" – 3

Публични защити:

 

 • Иван Димитров Карагьозов, доц. д-р в ЮЗУ”Н. Рилски”-Благоевград, на тема: ”Модели за психолого-педагогическа оценка и трансформация на девиантното поведение в детско-юношеската възраст” за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Рецензенти: проф. дпн Л. Десев, проф. д-р Р. Трашлиев, доц. дпн Е. Рангелова.

 • Румен Иванов Стаматов, доц. д-р в ПУ “П. Хилендарски”, на тема :” Развитие на емпатията при изоставените деца” за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Рецензенти: проф. дпн Ст. Жекова, проф. дпн Л. Димитров, доц. д-р Е. Пенчева.

 • Йордан Георгиев Колев, доц. д-р в ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема: “Преходът към училищен живот в историята на педагогиката” за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Рецензенти: проф. дпн Л. Димитров, проф. д-р Д. Батоева, проф. д-р Й. Шопов.

 • Велислава Максимова Братоева, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, на тема: “Особености на семейното функциониране, отразени в рисунките на деца от предучилищна възраст с невротичен тип заекване”. Научен р-л: доц. д-р В. Матанова и рецензенти: проф. д-р А. Балтаджиева и доц. д-р Ив. Димитров.

 • Таня Иванова Вълкова, докторант към СУ “Св. КЛ. Охридски”, факултет по математика и информатика, на тема: ”Изучаване на алгоритмите на аритметичните действия /I- IV клас/ от позициите на алгоритмичния подход”. Научен консултант:доц. дпн Ив. Ганчев и рецензенти: доц. дпн Р. Бабалова, доц. д-р М. Георгиева.

 • Соня Райчева Спилкова, докторант на самостоятелна подготовка към ПУ “П. Хилендарски”, на тема: “Хуманизиране на професионалната учителска подготовка” . Научен р-л: проф. дпн Ст. Жекова и рецензенти: проф. дпн Л. Димитров, доц. д-р В. Василев.

 • Красимира Желязкова Вучкова, докторант на самостоятелна подготовка към ТУ– ИПКУ – Ст. Загора, на тема: ”Обобщението в обучението по биология в 6 клас” . Научен р-л доц. д-р Г. Ставрева и рецензенти: проф. д-р Т. Делчева, доц. дпн А. Панайотов.

 • Доротея Милкова Цацова, докторант към СУ “Св. Кл. Оридски”, на тема: “Модел за чуждоезиково обучение с помощта на компютър в средното училище”. Рецензенти: проф. дпн Й. Манчев и доц. д-р К. Герджиков.

 • Вергиния Любомирова Колева, докторант на самостоятелна подоготовка към ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, на тема: “Познавателният интерес и въпросът в учебния и читателския диалог” . Рецензенти: проф. д-р Т. Делчева и доц. д-р Р. Йовева.

 • Даниела Иванова Дурева-Тупарова, задочен докторант към ЮЗУ “НV Рилски” – Благоевград, на тема: ”Модулен подход в училищния курс по информатика” . Научен р-л: доц. д-р П. Азълов и рецензенти: проф. дпн Ив. Ганчев, доц. д-р К. Герджиков.

 • Ренета Иванова Петкова, докторант към ПУ “П . Хилендарски”, на тема: “Обобщаване и видове обобщения в процеса на обучение по биология в IX – XII клас” . Научен консултант: доц. дпн А. Панайотов и рецензенти: проф. д-р П. Петров, доц. д-р З. Костова.

 • Елена Георгиева Дичева, докторант на самостоятелна подготовка към БУ “Проф. д-р А. Златаров”, на тема: ”Необходимост и възможност за корекционно-възпитателна дейност с шест-седемгодишнш “трудни” деца от непълни семейства” . Научен р-л: проф.дпн Ст. Жекова и рецензенти: проф. Д. Батоева, доц. д-р Е. Рангелова.

 • Димчо Косев Косев, докторант на самостоятелна подготовка към ЦИУУ- СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: ”Педагогическа технология за гражданско поведение: във възпитателно училище – интернат” . Научен консултант: доц. д-р М. Стефанова и рецензенти: доц. дпн Е. Рангелова, доц. д-р П. Балкански.

 • Костадин Илиев Паев, докторант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема ”Графичните модели на историята и историческото образование – същност, функции и приложение” . Рецензенти: проф. д-р Й. Шопов и проф. д-р Г. Бояджиев.

 • Атанаска Георгиева Иванова, докторант към ЦИУУ – СУ”Св. Кл. Охридски”, на тема: ”Технологичен модел на личностно-стимулиращи дидактически тестове /начален етап на основна образователна степен/”. Научен консултант: доц. д-р М. Стефанова и рецензенти: проф. д-р Д. Батоева и проф. д-р Р.Трашлиев.

 • Труфка Русева Димитрова, докторант към ШУ”Епископ Константин Преславски”, на тема: ” Формиране на социални умения в обучението по икономика чрез работа в група” . Научен консултант: доц. д-р М. Мирчев и рецензенти: проф. М. Митрополитски, доц. д-р Н. Бояджиева.

 • Соня Георгиева Георгиева, докторант на самостоятелна подготовка към РУ “А. Кънчев”, на тема: ”Нетрадиционни педагогически условия за развиване на критични мисловни умения /начална училищна възраст/” . Рецензенти: проф. д-р А. Ников и доц. д-р К. Герджиков.

 • Розалия Йорданова Кузманова–Карталова, докторант към ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, на тема: ”Социално-педагогически проекции върху ученика в средна училищно възраст” . Научен р-л: проф. Л. Станоев и рецензенти: проф. д-р Р.Трашлиев и доц. д-р Т. Минев.

 

За периода: 21.09.2001 г. - 6.12.2001 г.

Проведени избори:

за професор - 1 за доцент – 6 Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор по педагогика" - 10

Публични защити:

 

 • Стела Малчева Дерменджиева, докторант на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, на тема: ”Изследователският метод в обучението по регионална социално-икономическа география в българското средно училище”. Рецензенти: проф. д-р П. Лазаров и проф. д-р Д. Дончев.

 • Живка Енчева Военкинова, докторант на самостоятелна подготовка към ШУ “Еп. Константин Преславски”, на тема: “Възможности за педагогическо повлияване върху динамиката на интелектуалното развитие на деца от 3-7 годишна възраст” . Научни консултанти: проф. д-р Р. Трашлиев и проф. Г. Ангушев. Рецензенти: проф. д-р Ф. Даскалова и доц. д-р Н. Витанова.

 • Гинка Андонова Механджийска, докторант към Факултета по педагогика на СУ, на тема: “ Телевизия и възпитание на юноши с девиантно поведение”. Научен ръководител: проф. дпн Л. Димитров и рецензенти: проф. дпн Л. Десев и доц. д-р Вяра Гюрова.

 • Мариана Гатева Мандева, докторант на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, на тема: “Формиране на основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване (втори клас)" . Рецензенти: проф. дпн Ст. Жекова и проф. д-р М. Виденов.

 • Галя Михайлова Кожухарова, задочен докторант към ПУ “Паисий Хилендарски”, на тема: "Функционалният подход в обучението по математика и възможности за реализацията му в осми клас” . Научен ръководител: доц. Л. Портев и рецензенти: проф. дпн Р. Радев и доц. д-р В. Милушев.

 • Петинка Радева Галчева, докторант на самостоятелна подготовка към ШУ “Еп. Константин Преславски”, на тема: “ Състав и структура на учебния химичен език и влиянието му върху резултатите от обучението”. Научен ръководител: доц. д-р Л. Антонова и рецензенти: акад. Г. Близнаков и доц. д-р Е. Гергова.

 • Мая Цанкова Гайдарова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема: “Система от методологични знания и умения и използването й за изграждане и структуриране на учебното съдържание по оптика – гимназиален курс”. Рецензенти: доц. д-р П. Радев и ст.н.с. д-р Ст. Станев.

 • Елена Жекова Геракова, докторант на самостоятелна подготовка към ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий ”, на тема: “Системен анализ на педагогически феномени – деца в риск” . Рецензенти: проф. д-р Е. Рангелова и доц. д-р В. Борисова.

 • Сеня Петрова Терзиева, докторанта на самостоятелна подготовка към Химикотехнологичния и металургичен университет – София, на тема: “Декларативният компонент на знанията при обучението по химични технологии” . Научен консултант: проф. д-р Е. Герганов и рецензенти: акад. Г. Близнаков и доц. д-р М. Илиева.

 • Петър Иванов Димов, докторант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема: “Теоретико-методически аспекти на обучението чрез INTERNET ". Рецензенти: проф. М. Петков и доц. д-р Д. Тодорина.

 

За периода: 13.12.2001 г. - 31.01.2002 г.

Проведени избори:

за професор - 1 за доцент – 3 Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор по педагогика" - 8

Публични защити:

 

 • Емилия Любенова Маркова, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: ”Ресоциализацията на лишени от свобода като социално-педагогически проблем”. Научен ръководител:проф. дпн Е. Рангелова и рецензенти: проф. дпн Л. Димитров и доц. д-р Т. Минев.

 • Радка Колева Гайдова, докторант към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, на тема: ”Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при пет-седемгодишните деца ”. Научен ръководител: проф. дпн Е. Петрова и рецензенти: проф. дпн О. Занков и доц. д-р М. Баева.

 • Борислав Петров Юруков, докторант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ ”Н. Рилски”, на тема: “Технология за обучение по математическо оптимиране в средното училище”. Научен ръководител: доц. д-р Ив. Мирчев рецензенти: акад. П. Кендеров и проф. дпн Р. Радев.

 • Росица Борисова Пенкова, докторант към Су “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, на тема: ”Вариантна технология за усъвършенстване работата с кратките фолклорни и литературни форми жанрове в началните класове” . Рецензенти: проф. д-р Ст. Здравкова и доц. д-р Т. Дяков.

 • Евгения Стоичкова Иванова, докторант към ШУ ”Епископ Константин Преславски”, на тема: “Театрално-поетическите форми като педагогическо средство в началното образование” . Научен консултант: доц. д-р Л. Милков и рецензенти: проф. д-р Е. Сотирова и доц. д-р Кл. Сапунджиева.

 • Алексей Димитров Стоев, докторант на самостоятелна подготовка към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: “Развитие на познавателната самостоятелност чрез активни наблюдения в процеса на обучение в народните астрономически обсерватории”. Рецензенти: проф. д-р дпн Л. Десев и проф. д-р П. Галанов.

 • Галина Борисова Хайдар, докторант към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: ”Превенция на риска: обучението на децата по безопасност на движението и развитието на когнитивните им операции”. Научен консултант: доц. д-р Н. Витанова и рецензенти: проф.дпн П. Николов и доц. д-р Б. Ангелов.

 • Мая Сотирова Сотирова, докторант към СУ ”Св. Кл. Охридски”, ФНПП, на тема: ”Нестандартноста у детето от начална училищна възраст” . Научен ръководител: проф. д-р М. Белова А. и рецензенти: проф. дпн П. Николов и доц. д-р Н. Бояджиева.