Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2000 г.

   

За периода: 30.09.1999 г. - 09.03.2000 г.

Проведени избори:

за доцент - 10 Защитени дисертации за присъждане на научните степени “доктор” - 1 и “доктор на педагогическите науки” - 12

Публични защити:

 

 • Пламен Радев Иванов, доц. д-р в ПУ “Паисий Хилендарски”, на тема: “Тематични индекси и парадигми в българските учебници и ръководства по дидактика” за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Рецензенти: проф. д-р П. Петров, проф. дпн В. Бойчева, проф. д-р П. Лазаров.

 • Симеон Гатев Симеонов, аспирант на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” на тема: “Изследване и разработка на методика на обучение по графичните дисциплини във висшите технически училища” . Научен ръководител: доц. д-р Марга Георгиева и рецензенти: доц. дпн Р. Бабалова и доц. д-р инж. Ив. Балашев.

 • Пенка Петкова Кожухарова, аспирантка на самостоятелна подготовка към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на тема: “Система на превантивна и корекционно-възпитателна дейност (в начална училищна степен). " Научен ръководител: проф. д-р Л. Станоев и рецензенти: проф. д-р А. Балтаджиева и доц. д-р В. Борисова

 • Виолета Кирилова Атанасова, аспирантка на самостоятелна подготовка към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на тема: “Педагогическите възгледи на Любен Каравелов” . Научни консултанти: доц. д-р Ив. Стаменов и доц. д-р Й. Колев. Рецензенти: проф. дин Крумка Шарова и доц. д-р Кл. Сапунджиева.

 • Кунка Любенова Каймакчиева, аспирантка на самостоятелна подготовка към АМТИ, гр. Пловдив на тема: “Системи за осъзнаване на тонововисочинните отношения в начален курс” . Рецензенти: проф. д-р П. Минчева и проф. д-р Т. Делчева.

 • Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева, аспирантка на самостоятелна подготовка към ИЧС-София на тема: “Оценяване на аргументативен тип есе в английския и българския език” . Рецензенти: ст.н.с.І ст. Е. Герганов и доц. д-р Л. Грозданова.

 • Петър Колев Петров, аспирант на самостоятелна подготовка към Технически университет - гр. Габрово на тема: “Педагогически технологии при обучението по теоретична електротехника във висшите учебни заведения” . Научен ръководител: проф. д-р Д. Павлов и рецензенти: доц. дпн Е. Рангелова и доц. д-р В. Гюрова.

 • Илка Любенова Гутуранова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ФСФ на СУ “Св. Кл. Охридски” на тема: “Специализирано обучение по руски език на български студенти-педагози чрез речеви модели в хуманитарния научен текст” . Рецензенти: проф. дпн М. Бонев и доц. д-р Вл. Лесневский.

 • Маргарита Иванова Велинова-Миленова, редовна аспирантка към ФНПП на СУ “Св. Кл.Охридски” на тема: “Овладяване на познавателни стратегии от 5-7 годишните деца в зависимост от когнитивния стил” . Научен ръководител: доц. д-р Д. Гюров и рецензенти: проф. д-р Г. Бижков и доц. д-р Б. Ангелов.

 • Снежана Атанасова Попова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград на тема: “Формиране на половоролевата идентичност на децата в начална училищна възраст (педагогически аспекти)”. Рецензенти: ст.н.с.І ст. Р. Трашлиев и доц. дпн Ал. Панайотов.

 • Георги Андреев Юручев, аспирант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград на тема: “Дидактическа компютърна технология за обучение по безопасност на движението в началното училище” . Рецензенти: проф. В. Метев и доц. д-р инж. Б. Стоев.

 • Ваня Атанасова Петрова, аспирантка на самостоятелна подготовка към Тракийския университет, гр. Стара Загора, на тема: “Интегративни тенденции и образователни приоритети в природонаучното съдържание на обучението в начална училищна степен” . Научен ръководител: проф. д-р П. Петров и рецензенти: доц. дпн Ал. Панайотов и доц. д-р Е. Василева.

 • Панайот Петров Панайотов, аспирант на самостоятелна подготовка към ЦИУУ, София, на тема: “Моделиране на методически параметри за обучението по китара” . Рецензенти: проф. д-р П. Минчева и проф. Н. Тодоров.

 

За периода: 23.03.2000 г. – 06.07.2000 г.

Проведени избори:

за професор - 1 за доцент - 5 Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор по педагогика" - 14 и "доктор на педагогическите науки" - 1

Публични защити:

 

 • Мария Димитрова Герджикова, доц. д-р в СУ "Св. Кл.Охридски", на тема: "Драматическият жанр в образователния процес по литература" за присъждане на научната степен "доктор на педагогическите науки". Рецензенти: проф. дфн Ив.Попиванов, проф. дпн Ст.Жекова, доц. д-р Р.Йовева.

 • Мария Георгиева Мандаджиева, докторантка на самостоятелна подготовка към ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград, на тема: "Диалогови дидактически компютърни програми в обучението по общотехническа дисциплина" . Рецензенти: проф. д-р К.Костов и доц. д-р Е.Манов.

 • Мартин Григоров Тимчев, докторант на самостоятелна подготовка към ЦИУУ, София, на тема: "Възрастова динамика и релации в двигателната и интелектуалната активност на детето" . Научен консултант: доц. д-р Н.Витанова и рецензенти: проф. д-р Д.Батоева и доц. д-р Ф.Филев.

 • Елена Маки Христу, задочна докторантка към ФНПП при СУ "Св. Кл.Охридски", на тема: "Възникване и развитие на предучилищното възпитание в Кипър" . Научен ръководител: доц.д-р Д.Гюров и рецензенти: проф. д-р Г.Бижков и доц. д-р Т.Велинова.

 • Адриана Емилова Симеонова-Дамянова, докторантка на самостоятелна подготовка към Факултета по славянски филологии при СУ "Св.Кл.Охридски", на тема: "Диалогът в литературнообразователния дискурс в средното училище" . Рецензенти: ст.н.с. І ст.д-р Р.Трашлиев и доц. д-р Р.Йовева.

 • Ангел Маринов Петров, докторант на самостоятелна подготовка към Факултета по славянски филологии при СУ "Св. Кл.Охридски", на тема: "Развиване на дискурсната компетентност на учениците чрез обучението по български език (5-8 клас)" . Рецензенти: проф. К.Димчев и доц. М.Васева.

 • Стефка Колева Христова, докторант на самостоятелна подготовка при ИПКУ – Стара Загора, на тема: "Феноменът агресия у децата" . Научен ръководител: доц.д-р В.Шошева и рецензенти: проф. дпн В.Стамов и доц. дмн А.Шишков.

 • Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, докторантка на самостоятелна подготовка към Технически колеж в гр.Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора, на тема: "Динамика на професионално-педагогическата насоченост на студентите – бъдещи учители в системата на професионалното образование" . Научен ръководител: проф.дпн Ст.Жекова и рецензенти: проф. дпн Й.Манчев и доц. д-р М.Рошманова.

 • Димитринка Минева Витанова, докторантка на самостоятелна подготовка към Тракийски университет, Стара Загора, на тема: "Психо-педагогическа характеристика на дневния сън и мястото му в режима на групите в обединено детско заведение". Научен консултант: проф. д-р Ст.Мутафов и рецензенти: проф. д-р Д.Батоева и ст.н.с. І ст. д-р Р.Трашлиев.

 • Веселин Спасов Симеонов, докторант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград, на тема: "Методология и методика на избор и обучение на кадри в строителството" . Рецезенти: проф. д-р К.Косов и доц. д-р М.Берберов.

 • Атанас Димитров Атанасов, докторант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград, на тема: "Дидактическа система за непрекъснато професионално обучение на туристически кадри" . Рецензенти: проф. д-р К.Миркович и доц. д-р А.Кохинов.

 • Ваня Маркова Найденова-Маринова, докторант на самостоятелна подготовка към ЦИУУ, София, на тема: "Професионалната компетентност на учителя – особености и формиране у бъдещите учители по химия" . Научен ръководител: доц. д-р Л.Генкова и рецензенти: ст.н.с.І ст. дпн Л.Георгиев и доц. д-р З.Малчева.

 • Антония Здравкова Андонова, редовна докторантка към ФНПП при СУ "Св. Кл.Охридски", на тема: "Аз-концепция, социална подкрепа и роля на социалните умения в обучението на зрително затруднени юноши" . Научен ръководител: доц. дпн Вл.Радулов и рецензенти: проф. д-р А.Балтаджиева и доц. д-р Ив.Димитров.

 • Елена Стоилова Димитрова, докторантка на самостоятелна подготовка към ФНПП при СУ "Св. Кл.Охридски", на тема: "Формиране на умения за преподаване у студенти-педагози чрез процесуално ориентирано обучение" . Рецензенти: ст.н.с.І ст.д-р Р.Трашлиев и доц. д-р М.Атанасова.

 • Добринка Василева Милушева-Бойкина, редовна докторантка към ПУ "П.Хилендарски", на тема: "Дейността съставяне на задачи и обучаване студентите на някои методи за съставяне на задачи от училищния курс по математика" . Научен ръководител: доц. Л.Портев и рецензенти: ст.н.с. І ст. д-р Р.Трашлиев и доц. д-р М.Георгиева.

 

За периода: 21.09.2000 г. - 18.01.2001 г.

Проведени избори:

за професор - 1 за доцент - 7 Защитени дисертации за присъждане на научните степени "доктор по педагогика" - 16 и "доктор на педагогическите науки" - 3

Публични защити:

 

 • Виолета Златкова Борисова, доц. д-р в СУ ”Св. Кл. Охридски”, на тема: “Ресоциализация на малолетни и непълнолетни правонарушители чрез самоизява и творчество” за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Рецензенти: проф. днп Ст.Жекова, проф. д-р А.Балтаджиева, доц. д-р Н.Бояджиева.

 • Яна Динкова Мерджанова, доц. д-р в СУ ”Св. Кл. Охридски”, на тема: “Развитие на комуникационна компетентност на учащите от горен курс чрез философския учебен текст” за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Рецензенти: проф. дфн С.Герджиков, проф. д-р Д.Павлов, проф. д-р Д.Василев.

 • Румяна Йовева Никова, доц. д-р в ШУ “Епископ Константин Преславски”, на тема: “Теоретични и прагматични аспекти на образованието по литература в средна и горна училищна степен” за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Рецензенти: проф. дфн Е.Константинова, проф. дпн Ст. Жекова, доц. д-р Р.Радев.

 • Вася Крумова Делибалтова, докторантка на самостоятелна подготовка към Факултета по педагогика при СУ, на тема: “Конструиране на диагностичен инструментариум за измерване и оценка на учебни интелектуални постижения /върху примера на обучението по история/”. Рецензенти: проф. д-р Г.Бижков и проф. д-р Й.Шопов.

 • Снежана Николова Даскалова, докторантка на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема: “Формиране на умения за самоконтрол и самооценка у учениците от началното училище чрез обучението по математика” . Научен консултант: доц. д-р А.Манова и рецензенти: проф. д-р А.Ников и доц. д-р М.Георгиева.

 • Иванка Минчева Георгиева, докторант на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, на тема: “Пропедевтика на понятието уравнение и възможности за използване на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове” . Научен р-л: доц. д-р Ив.Тонов и рецензенти: доц. дпн Р.Бабалова и доц. д-р М.Георгиева.

 • Гергана Христова Дянкова, докторантка на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, на тема: “Развитие на говорната култура чрез театрализирани дейности у учениците в началните класове”. Рецензенти: проф.Н.Сейкова е доц.д-р Кл.Сапунджиева.

 • Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, докторантка на самостоятелна подготовка към Технически колеж в гр.Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора, на тема: "Динамика на професионално-педагогическата насоченост на студентите – бъдещи учители в системата на професионалното образование" . Научен ръководител: проф. дпн Ст.Жекова и рецензенти: проф. дпн Й.Манчев и доц. д-р М.Рошманова.

 • Димитринка Минева Витанова, докторантка на самостоятелна подготовка към Тракийски университет, Стара Загора, на тема: "Психо-педагогическа характеристика на дневния сън и мястото му в режима на групите в обединено детско заведение" . Научен консултант: проф. д-р Ст.Мутафов и рецензенти: проф. д-р Д.Батоева и ст.н.с. І ст. д-р Р.Трашлиев.

 • Славка Вълчева Ненова, докторантка на самостоятелна подготовка към ЦИУУ – СУ на тема: “Дидактико – интегративен модел за икономическо мислене и поведение /в специализираните средни училища – икономически техникуи, банкови и търговски гимназии/” . Рецензенти: проф. дпн Л.Десев и проф. дик.н В.Стоянов.

 • Хубертос Петер Карстен, докторант към МГУ “Св. Ив. Рилски”, на тема: “Образованието на възрастни и повишаването на професионалната квалификация като основен педагогически инструмент за стимулиране развитието на личността в предприятието според съвременните изисквания на мотивоционната психология”. Рецензенти: проф. А.Никови и доц. М.Македонска.

 • Маринела Иванова Грудова, докторантка към СУ ”Св. Кл. Охридски”, на тема: “Хуманизация на отношенията в съвременното училище” . Научен р-л: доц.дпн Е.Рангелова и рецензенти: проф. д-р Ст.Чернев и доц. д-р В.Гюрова.

 • Галя Йорданова Бонева, докторантка на самостоятелна подготовка към ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, на тема: “Социално-педагогически измерения на взаимните очаквания между учители и ученици от средна училищна възраст” . Рецензенти: проф. дпс.н. П.Александров и доц. д-р Ж.Савова.

 • Симеон Стефанов Симеонов, докторант на самостоятелна подготовка към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: “Пространствени отношения между елементите на изображението / при децата на 6-7 години /” . Рецензенти: проф. д-р Т.Делчева и доц. д-р.Немцов.

 • Емилия Кирилова, докторантка на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, на тема: “Дидактическите възгледи на д-р Васил Андреев Манов /1875-1946г./. Рецензенти: проф. дпн В.Бойчева и доц. д-р Е.Василева.

 • Желязка Димитрова Райкова–Бозова, докторантка на самостоятелна подготовка към ПУ “П. Хилендарски”, на тема: “Изследване на възможността за надграждане на знанията за електрамагнитни явления от общозадължителния минимум в средното училище” . Рецензенти: проф. В.Метев и доц. д-р Е.Василева.

 • Маргарита Иванова Пехливанова, докторантка на самостоятелна подготовка към Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет – Ст.Загора, на тема: “Професионално самоопределение и идентификация на учителите” . Научен р-л: проф.дпн Ст.Жекова и рецензенти: проф. дпн Й.Матев и доц. д-р М.Рошманова.

 • Маринела Великова Величкова-Михова, докторантка на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, на тема: “Българската букварна традиция през Възраждането /1792-1878г./” . Рецензенти: проф. д-р Ст. Здравкова и доц. д-р А.Чавдарова.

 • Вероника Светлозарова Вълканова, докторантка на самостоятелна подготовка към СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: “Социализиращи функции на продуктивните дейности в педагогическото взаимодействие с 5-7 годишни деца” . Рецензенти: проф. д-р Т.Делчева и доц. д-р Д.Гюров.

 • Абдула Хусейн Мохамед, докторант на свободна подготовка към ЮЗУ “Н. Рилски”, на тема: “Усъвършенстване на системата за професионално ориентиране на учащите в Република Йемен / върху основата на български опит /”. Рецензенти: проф. Ив.Павлов и проф. В.Митев.

 • Йорданка Димитрова Димова, докторантка на самостоятелна подготовка към ПУ “П. Хилендарски”, на тема: “Рефлексията над химическато знание в началния етап на обучението по химия” . Научен р-л: доц. Е.Георгиева и рецензенти: проф. дпн П.Николов и доц. З.Малчева.